На 13 февруари 2020 в гр. Разград се проведе дискусия на тема „Общата селскостопанска политика след 2020 г.“, организирана от Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ).

В събитието участие взеха над 75 представители на различни заинтересовани страни по темата, а заместник-министър Вергиния Кръстева направи официално откриване.

Основните постигнати цели от провеждането на събитието са: осигуряване на техническа и логистична подкрепа, както и координационна помощ, подготовка и организация на дебата за ОСП след 2020 г. по заявка от УО на ПРСР 2014-2020 по конкретна тема и дейности, идентифицирани от УО; оказване на съдействие на УО за мобилизиране и ангажиране на широк кръг заинтересовани страни в процесите на набиране и обмен на информация, идеи, анализи във връзка с ОСП след 2020 г.; принос за постигането на открит диалог и провеждането на публичен дебат с възможно най-широк кръг заинтересовани страни по темата за бъдещата ОСП; участие на НСМ в процеса на подготовка за ОСП 2021-2027; популяризиране дейността на НСМ и привличане на нови членове.

Участниците бяха запознати също така с актуалните възможности за подпомагане на земеделските стопани през 2020 г. по инвестиционни и компенсаторни мерки/подмерки, популяризирани бяха и останалите предстоящи приеми през 2020 година по мерки/подмерки на ПРСР 2014-2020 с цел активизиране на интереса на различни категории бенефициенти. Представени бяха и нормативните промени в сектор „животновъдство“ и подкрепата на ПРСР за постигане на завишените изисквания за биосигурност.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!