Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) се включи в тазгодишното издание на „Национален фестивал на лавандулата“, който се провежда ежегодно от 2014 г. в с. Средно Градище, община Чирпан.

Самите събития от местни значение са своеобразна платформа за поддържане на контакти с местните общности, за установяване на нови партньорства, за привличане на нови членове, за популяризиране на дейността на НСМ и пр.

Целта на участие бе достигане до потенциални бенефициенти с най-актуалната информация за възможностите за подпомагане, които ПРСР 2014-2020 предоставя. В рамките на празничния 25 юни 2022 г. експерти на ЗУ на НСМ посрещаха посетители под конструираната рекламна шатра, популяризирайки информация за:

  • възможностите, които ПРСР 2014-2020 предоставя за фермерите чрез отворения целеви прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;
  • актуална информация за отворените приеми по процедурите на МИГ в страната;
  • предстоящите приеми от индикативния график за 2022 г. по ПРСР 2014-2020;
  • новите бъдещи възможности за подкрепа по предстоящи приеми към „Фонда за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ от План за възстановяване и устойчивост на България (ПВУ);
  • подготовката за новата ОСП 2023-2027 и ПВУ.

Експертите на ЗУ на НСМ бяха на разположение през целия ден за посетителите, желаещи да научат повече за посочените теми, включително за ролята и дейността на НСМ и ползите от членство в НСМ.

За целите на участието в празника бяха подготвени и разпространени: резюмета на подмерка 4.2 на достъпен език, рекламно-информационни книжки за НСМ, подаръчни рекламни комплекта на НСМ, информационни брошури с предстоящите за стартиране мерки/подмерки от ИГРП 2022 на ПРСР 2014-2020, информационни материала за отворените процедури на МИГ в страната, както и резюме на направленията от „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ от компонент „Устойчиво селско стопанство“ на ПВУ.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!