Днес Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) се включи в „Празника на черешата“ в гр. Кюстендил. Целта бе да достигнем потенциални бенефициенти с най-актуалната информация за възможностите за подпомагане, които ПРСР 2014-2020 предоставя, както и какви са плановете на министерството за отваряне и на други мерки от Програмата до края на 2019 г.

Съгласно актуализираната индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 за 2019 г., приемът по подмярка 16. 1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации“ ще бъде в периода септември-ноември 2019 г. В този период ЗУ на НСМ ще проведе планираните по-рано информационни семинари по подмярка 16.1.

Заместник-министър Лозана Василева в своето приветствено обръщение представи НСМ: „Тази година в Празника на черешата за първи път участва Национална селска мрежа, която е пaртньор на Министерство на земеделието, храните и горите в диалога и работата с всички заинтересовани  страни по Програмата за развитието на селските райони. Еспертният екип от Звеното за управление на Мрежата ще са с вас през целия ден, за да предоставят най-актуалната информация за възможностите за подпомагане по предстоящите през 2019 г. приеми по две нови подмерки: подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата за доставки“ и подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Тематичната подпрограма за малките стопанства, както и допустимостта и прилагането на подмерките.“

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!