снимка: fi-compass.eu

Нова инициатива на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ към Европейската комисия (ГД „АГРИ“) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), насърчаваща използването на финансови инструменти на ЕЗФРСР от държавите-членки на ЕС за развитие на инфраструктурата на селските райони и умни селища, стартира по време на „Пета годишна конференция на ЕС относно Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) през 2014-2020 г. “, която се проведе в Румъния на 4-5 юни 2019 г. Организирана от ГД „АГРИ“ в партньорство с ЕИБ, конференцията привлече повече от 200 делегати, включително управляващи органи по ЕЗФРСР и публични органи от целия ЕС, финансови посредници и други заинтересовани страни, земеделски съюзи, използващи или заинтересовани да научат повече за финансовите инструменти на ЕЗФРСР.

Пилотна инициатива за техническа помощ за управляващите органи на ЕЗФРСР

Фил Хоган подчерта в своето встъпително слово, че „развитието на селската инфраструктура е реална нужда в ЕС и финансовите инструменти могат да помогнат за увеличаване на инвестициите в селските райони“. Като допълнителна стъпка в тази посока Хоган обяви нова съвместна инициатива на ГД „АГРИ“, ЕК и групата на ЕИБ за подпомагане на инвестиции в селска инфраструктура и умни селища (smart villages). Инициативата трябва да бъде предоставена чрез „fi-compass”. По своята същност това е „пилотна инициатива за техническа помощ, която да помогне на управляващите органи да подготвят почвата за подобряване и използване на възможностите на финансовите инструменти в селските райони, за да ги направят по-привлекателни места за работа и живот“. Финансовите инструменти на ЕЗФРСР са един от инструментите за постигане на новите цели за развитие на селските райони на ОСП относно интелигентните села, съсредоточени върху ключови местни инфраструктури, независимо дали са социални, икономически или екологични. Хоган покани заинтересованите управляващи органи да разгледат този вариант.

Хоган съобщи, че в сравнение с 2015 г., когато не е имало финансови инструменти на ЕЗФРСР, сега има 29 готови или текущи или подготвяни с почти 1 милиард евро обща публична подкрепа (ЕЗФРСР, национална или регионална). Целта на тази инициатива е да насърчи управляващите органи на ЕЗФРСР да оценят нуждите им от финансиране на инфраструктура в селските райони и да обърнат специално внимание на възможната роля на финансовите инструменти на ЕЗФРСР за допълване на безвъзмездните средства по ЕЗФРСР или да се използват в комбинация с финансиране от ЕИБ за селска инфраструктура.

 Какво се предлага чрез тази инициатива 

Целта на тази помощ е да се запознаят управляващите органи на ЕЗФРСР с възможностите, които финансовите инструменти могат да предоставят за подкрепа на инфраструктурни проекти. Например използването на средства от ЕЗФРСР финансовите инструменти могат по-специално:

  • Да дадат възможност за обединяване / обобщаване на проекти, осигурявайки на частните инвеститори необходимата критична маса и диверсификация на риска, за да се привлече поне част от тяхното финансиране;
  • Да повишат осведомеността и изграждането на капацитет както в публичните органи, така и в частните организатори на проекти;
  • Да намалят риска и / или да подобрят „пригодността за финансиране“ (напр. с гаранции или в комбинация с безвъзмездни средства или субсидии за лихви), осигурявайки необходимите стимули за привличане на частни инвестиции в селската инфраструктура.

В зависимост от нуждите на заинтересованите управляващи органи предоставената подкрепа и резултатите могат да варират: напр. подготовка на пътни карти, конкретно планиране, съвети как да се организира процесът на предварителна (ex-ante) оценка или препоръки относно структурата на бъдещето и / или съществуващите финансови инструменти.

Повече информация за инициативата на ГД „АГРИ“- ЕИБ и примери на прилагани финансови инструменти на ЕЗФРСР от различни страни на ЕС можете да откриете ТУК.

Източник: https://www.fi-compass.eu/

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!