Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия (ЕК) в партньорство с други служби на ЕК и външни експерти разработи нова Европейска система за наблюдение на биоикономиката. Новата система за мониторинг ще помогне да се гарантира, че европейската биоикономика допринася ефективно за целите на Стратегията за биоикономика на ЕС, Европейската зелена сделка и целите за устойчиво развитие.

Иновативна биоикономика за по-добро качество на живот

В иновативната биоикономика боите могат да бъдат направени от култури, водораслите могат да бъдат превърнати в гориво, а промишлените странични продукти могат да бъдат трансформирани в торове на биологична основа. Ползите могат да бъдат многобройни за околната среда и за хората. Например качеството на живот в градовете би се подобрило поради иновативното управление на отпадъците, по-устойчивите транспортни системи и градското земеделие.

ЕС е решен да трансформира европейската икономика в икономика с ниски емисии с ефективно използване на ресурсите, която съвместява търсенето на храни, материали и енергия с необходимостта от намаляване на натиска върху околната среда. Биоикономиката е ключова за този сложен пъзел. Европейската стратегия за биоикономика има за цел да разработи устойчива и кръгова биоикономика за Европа, която е в състояние да получи значителни икономически и социални ползи, като същевременно се гарантират ползи за околната среда.

Проследяване на напредъка

Осигуряването на устойчива кръгова биоикономика е сложна задача. Ето защо JRC в партньорство с други служби на ЕК и външни експерти разработи нова Европейска система за наблюдение на биоикономиката. „Системата за мониторинг ще проследява напредъка към петте обществени предизвикателства, насочени към Стратегията за биоикономика на ЕС на равнище ЕС и държави-членки, в областите околна среда, общество и икономика, по цялата верига на стойността и за всички първични производствени сектори. Новата система за мониторинг има за цел да подчертае синергиите и компромисите между тези измерения. По този начин системата ще улесни разбирането на потенциалните рискове и капани, свързани с избора на политики, и ще осигури основа за бъдещи политически решения. Това гарантира, че европейската биоикономика е наистина устойчива и кръгова и допринася ефективно за европейската зелена сделка и целите за устойчиво развитие., подчертават от JRC.

Вградена в Центъра за знания за биоикономика на ЕК, новата системата ще предоставя надеждни данни и стабилни показатели на политиците.

Центърът за знания за биоикономика е инициатива на ЕК за по-добро управление на знанията за разработване на политики в областта на биоикономиката, който:

  • идентифицира и филтрира съответната информация и я прави достъпна;
  • събира изследователи, политици и други експерти в областта;
  • анализира, синтезира и съобщава наличните доказателства;
  • подобрява базата от знания за разработване на политики в областта на биоикономиката.

Повече за нова Европейска система за наблюдение на биоикономиката можете да научите от видеото на JRC:

 

Европейски пример как могат селските райони да се възползват от развитието на биоикономиката

Брошурата с проекти „БИОИКОНОМИКА“ на Европейската мрежа за развитие на селките райони (ЕМРСР) илюстрира приносът на ЕЗФРС (Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони) в ускоряването на интегрирането на биоикономиката чрез подкрепата от Програмите за развитие на селските райони (ПРСР) в Европа, което води до производство наустойчиви храни и фуражи, иновативни био-продукти, възобновяема енергия и други услуги. Брошурата с проекти на ЕЗФРСР включва проекти, които помагат за постигането на устойчива европейска биоикономика днес, а примерите са категоризирани в отделни сектори:

  • храни и фуражи
  • енергетика
  • продукти на биологична основа
  • околна среда.

ТУК можете да почерпите идеи и вдъхновение от преведаната на български брошура „БИОИКОНОМИКА“.

Източник: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/bioeconomy; https://ec.europa.eu/jrc/; https://enrd.ec.europa.eu

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!