Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) проведе заседание на 03.02.2022 г., в рамките на което са взети решения за предоставяне на финансова подкрепа за фермерите през 2022 г. 

От пресцентъра на ДФЗ поясняват, че предстои съвместно с компетентните дирекции в Министерство на земеделието (МЗм) да бъдат изготвени указания за предоставяне на помощи, които министърът на земеделието трябва да утвърди по следните схеми:

70 млн. лева за хуманно отношение към свине и птици

Общо 70 млн. лева е утвърденият от УС на ДФЗ финансов ресур по схемите за хуманно отношение през 2022 г., разпределен по 35 млн. лв. за всяка от схемите:

  • „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ и
  • „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете”.

Помощта по двете схеми за хуманно отношение се предоставя на стопанство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети за най-малко 5 години. По данни на ДФЗ през 2021 г. на 288 земеделски стопани са изплатени общо над 73 млн. лв. (73 873 818 лв.) по схемите за хуманно отношение към свинете и птиците (67 свиневъди са получили 37 980 605 лв.;221 птицевъди са получили 35 893 213 лв.).

 

24 млн. лева по de minimis за изхранване на животни (крави и/или юници, и/или биволи, овце-майки и/или кози-майки)*

24 000 000 лв. е утвърденият от УС на ДФЗ финансов ресур по помощта de minimis за земеделски стопани, отглеждащи крави и/или юници, и/или биволи, овце-майки и/или кози-майки за 2022 г. На подпомагане ще подлежат стопани с допустими за подпомагане животни по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2021 или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3). Животновъдите се подпомагат за допустимия брой животни, след проверка за реализация по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2021 или (ПНДЖ3).👉ВИЖ👉17 февруари- 11 март: Прием по de minimis за животновъди, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки

 

12,5 млн. лв. за финансиране на одобрени проекти по 2 инвестиционни схеми на ДФЗ

12,5 млн. лв. е утвърденият от УС на ДФЗ финансов ресур по инвестиционни схеми за държавни помощи за 2022 г., разпределени както следва:

  • 10 млн. лева са предвидени за схемата за държавна помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“. Със средствата ще бъдат финансирани поетите ангажименти по сключени договори от предходни приеми, както и одобрените проекти от предстоящия нов прием за 2022 г. по схемата.👉ВИЖ👉8 март- 8 април: Прием по държавната схема за инвестиции в растениевъдство
  • 2,5 млн. лева са предвидени по схемата за държавна помощ „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко”. С този ресурс ще бъдат финансирани поетите ангажименти по сключени договори от предходни приеми, а остатъкът може да се използва за изплащане на държавната помощ за реализирани проекти от предстоящия нов прием за 2022 г.

 

7,4 млн. лева за зимни пръскания през 2022 г. на трайните насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза)

ДФЗ: 2 603 овощари и градинари заявиха помощ за зимни пръскания7 400 000 лв. е утвърденият от УС на ДФЗ годишен финансов ресурс за 2022 г. по схемата за държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Целта на помощта е ограничаване на загубите от разпространяването на вредителите по трайните насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза).👉ВИЖ👉16 февруари- 14 март: Прием по държавната схема за зимни пръскания на трайните насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза)

 

 

3,5 млн. лв. по de minimis за производителите на оранжерийни зеленчуци заради увеличените цени на газа

Оранжерийните производители получават държавна подкрепа по схемата de minimis в размер на 3 500 000 лв. за 2022 г. Във връзка с покачване на цената на природния газ, земеделските стопани-оранжерийни производители, генерират загуби, които поставят под риск по-нататъшното им оцеляване в неблагоприятна среда. С цел да се минимизира това негативно влияние се предоставя държавна помощ за покриване на част от увеличението на цената на природния газ при отглеждане на зеленчуци (домати и краставици) в оранжерии. Чрез помощта ще се даде възможност на земеделските стопани да се стабилизират икономически и да бъдат запазени като производители на пазара за в бъдеще. По данни на Агростатистика към МЗм и Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП), общата площ на отопляемите оранжерии е 2 978 дка, от които оранжериите, отопляващи се на природен газ, са на площ от 2 280 дка. По данни на бранша в момента са заети около 30% от тези площи (684 дка). Средствата се предоставят при спазване разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1408/2013 г., изменен с Регламент (ЕС) № 2019/316 на Комисията, относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор.

Актуализация: На последния УС на ДФЗ, провел се на 02.03.2022, бе решено утвърденият ресурс да се предостави на производителите на оранжерийна продукция за покриване на част от производствените разходи по технологична карта за реколта 2022 г., като на подпомагане да подлежат освен оранжерийните производители на домати, краставици и тези, които отглеждат пипер.    Подпомагане ще важи както за отопляеми, така и за неотопляеми оранжерии.     

 

2,6 млн. лева за борба с вредителите при домати и картофи през 2022 г.

Общо 2 660 000 лв. ще получат оранжерийните производители и картофопроизводителите за борба с вредителите през 2022 г., които УС на ДФЗ ще разпредели по следни начин:

  • 500 000 лв. по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“– целта на помощта за борба с доматения миниращ молец е ограничаване загубите на продукция, причинени от вредителя по зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии. Максималният интензитет на помощта е до 100% от разходите по закупуване на продукти и средства за растителна защита за предотвратяване и унищожаване на нашествието от доматен миниращ молец – Tuta absoluta в оранжерии. През 2022 г. размерът на ставката за подпомагане нараства от 2500 лв./ха с ДДС на 3000 лв./ха с ДДС. По данни на ДФЗ през 2021 г. 93 земеделски стопани получиха подпомагане в размер на 195 052 лв.
  • 2 160 000 лв. по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“. Размерът на помощта за борба с неприятели по картофите е до 100 % от разходите по закупуване на продукти за растителна защита за предотвратяване разпространението и унищожаване нашествието от почвени вредители от сем. Телени червеи (Elateridae). Помщта през 2022 г. ще бъде увеличена от 850 лв./ха, с включен ДДС на 1 020 лв./ха с ДДС. По данни на ДФЗ през 2021 г. 339 земеделски стопани са получилиц1 786 925 лв. по схемата.

tutun tobacco

3 млн. лв. по de minimis за регистрираните тютюнопроизводители

УС на ДФЗ утвърди финансов ресурс в размер до 3 000 000 лв. за подпомагане на регистрираните тютюнопроизводители чрез минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 от 18 декември 2013 г. за 2022 г. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФЗ, предвиден за държавни помощи.

👉Запознайте се с публикуваните на 04.02.2022 г.👉Решения от заседанието на Управителния съвет на ДФЗ, съгласно Протокол № 188 от 03.02.2022 г.

Отпускат 100 000 лева за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” разпредели 100 000 лева за 2022 г. по схемата „Помощ за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.”. Целта на помощта е чрез подкрепа на земеделските стопани за въвеждане на стандарта GLOBALG.A.P. да се оптимизира процесът по производство на качествени селскостопански продукти в сектор „Плодове и зеленчуци“, да се намали използването на химически суровини и да се сведе до минимум вредното въздействие върху околната среда на земеделските операции.

Подкрепата се предоставя за максимален период от пет години и е ограничена до 1 200 лв. с включено ДДС на бенефициер годишно и до 5 000 лв. с включено ДДС на група или организация годишно.

Компенсират с 1 млн. лв. стопаните за унищожени животни и пчелни семейства

Обезщетяват животновъди и пчелари с 1 млн. лв. чрез схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери“. Финансовата подкрепа по помощта се състои от директни помощи за земеделските стопани, претърпели материални щети, настъпили в резултат от земетресения, лавини, свлачища и наводнения, горски пожари, възникнали по естествен път и др. През 2021 г. обхватът на схемата беше разширен и към неблагоприятните събития беше добавена тежката суша.

1,2 млн. лева се предоставят за производството на качествени семена

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди бюджет от 1,2 млн. лева за 2022 г. за финансиране на държавна помощ „Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал“.

Целта на помощта е насърчаване на производството и използването на сертифицирани (качествени) семена за зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран от ИАСАС (Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол) посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури.

През 2019 г. 427 земеделски стопани са получили 1 100 608 лв. по помощта. През 2020 г. с 1 152 670 лв. са подпомогнати 423 стопани за производство на семена и посадъчен материал, а през 2021 г. усвоеният ресурс е в размер на 1 121 069 лв. от 425 стопани.

Отпускат 2,1 млн. лева за инвестиции в мини мандри, кланици и млекомати

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди общ финансов ресурс в размер на 2 100 000 лв. по инвестиционните схеми за държавни помощи за 2022 г.

1 000 000 лв. е утвърденият бюджет по схемата за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко“.

Утвърденият финансов ресурс по схемата за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове” също е в размер на 1 000 000 лв.

100 000 лв. е бюджетът по схемата за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни”.

72 млн. лв. получават тютюнопроизводителите за Кампания 2021

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди финансов ресурс в размер до 72 млн. лв. по схемата за преходна национална помощ за тютюн за 2021 г. Право на подпомагане имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през поне една от годините, включени в референтния период 2007 – 2009 г. Продукцията им следва да е изкупена и премирана по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ). Размерът на подпомагането е обсъден с бранша на Консултативния съвет по тютюна, проведен на 10 февруари 2022 г.

 

 

АКТУАЛНИ възможности за подкрепа по ПРСР 2014-2020

 

Отворени процедури на МИГ в страната. Проверете възможностите за подкрепа чрез МИГ в региона си!

👉Информация за МИГ във Вашия район можете да откриете в Каталог на МИГ в България 2014 – 2020 г.

Източник: ДФЗ; https://ruralnet.bg/

*Публикацията е актуализирана на 04.03.2022 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!