Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува на 01.09.2022 г. заповед на министър Явор Гечев за одобряване на правилата за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” в частта на малки пилотни проекти“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014 – 2020.

👉 Запознайте се със 👉 Заповед № РД 09-984/31.08.2022 г. на министъра на земеделието за одобряване на Правила за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” в частта на малки пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020

Със Заповед № РД 09-984/31.08.2022 г. се отменят Правилата, утвърдени със Заповед № РД 09-555/11.08.2015 г., изм. със Заповед № РД 09-938/22.12.2015 г., изм. и доп. със Заповед № РД 09-513/18.07.2016 г.

*НОВО Приложение № 2 „Таблица за одобрени дейности и разходи“

На 19.09.2022 г. УО публикува👉 Заповед № РД 09-1036/14.09.2022 г. на министъра на земеделието за изменение на Заповед № РД 09-984/31.08.2022 г. Със заповедта от 14.09.2022 г. е заменено Приложение № 2 „Таблица за одобрени дейности и разходи“ от новите Правила с нова таблица.

Източник: www.mzh.government.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

*Публикацията е актуализирана на 19.09.2022 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!