Запознайте се с публикуваните на 02 април 2021 г. от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 (УО)👉Разяснения по постъпили в периода 24.03.2021 – 31.03.2021 г. въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-5.003 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020.

5 май 2021 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проекти в ИСУН!

Публикуваните от МЗХГ разяснения са задължителни за всички кандидати!

 

Основна информация, свързана с отворената процедуда за подбор № BG06RDNP001-5.003 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ на ПРСР 2014-2020, можете да откриете в изготвеното от Звеното за управление на Национална селска мрежа 👉РЕЗЮМЕ📌

Питайте Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 за разяснения по Условията за кандидатстване

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават на електронната пощаrdd@mzh.government.bg, както и в ИСУН 2020👉 https://eumis2020.government.bg…, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) можете да откриете в ИСУН 2020👉 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/.

Източник: МЗХГ; https://eumis2020.government.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!