У нас ПРСР 2014-2020 подпомага 23 групи и организации на производители чрез мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“. 

Ново проучване подчертава предимствата, които организациите на производители (ОП) и асоциациите на организации на производители (АПО) предлагат на земеделските производители в ЕС. 

ОП и АПО спомагат за укрепване на позицията на фермерите във веригата за доставка на храни, като същевременно предоставят техническа помощ на членовете им. Тези организации се възползват и от други участници във веригата за предлагане на храни, както и от местните общности, където работят. Това са сред основните констатации на проучването „Study on the best ways for producer organisations to be formed, carry out their activities and be supported“, публикувано от Европейската комисия на 23 октомври 2019 г.

Увеличаване на пазарната сила на земеделските производители

В ЕС има 11 милиона фермери, много от които работят в сравнително малки семейни стопанства и независимо един от друг. За разлика от тях има много по-висока концентрация както сред преработвателите, така и сред търговците. Тази асиметрия на пазарните позиции затруднява фермерите да защитават интересите си, когато преговарят с други участници във веригата на доставки. За да засили силата за колективно договаряне на фермерите, ЕС подкрепя фермерите, които желаят да работят заедно в организации на производители. Освен това ЕС подкрепя и онези, които желаят да работят с партньорите си от производствената и търговската страна на веригата за доставка на храни като част от известните „междубраншови организации“.

Организации на производители във веригата на доставки ОП или АПО са важни участници във веригата на доставки на храни. Работейки заедно, фермерите могат да намалят транзакционните разходи и да си сътрудничат при преработката и пускането на пазара на своите продукти. Организациите на производители засилват силата на колективното договаряне на земеделските производители чрез (например):

  • концентриране на предлагането;
  • подобряване на маркетинга;
  • предоставяне на техническа и логистична помощ на членовете им;
  • помощ при управлението на качеството;
  • трансфер на знания.

ЕС признава специалната роля, която играят организациите на производители и в резултат на това те могат да поискат признаване от страната на ЕС, в която имат седалище. Признатите ОП могат да се възползват от:изключения от правилата на ЕС за конкуренция за определени дейности, като колективни преговори от името на техните членове, планиране на производството или за някои мерки за управление на доставките;в сектора на плодовете и зеленчуците- достъп до финансиране от ЕС в рамките на „оперативни програми“, например за подпомагане на колективни инвестиции в логистика в полза на техните членове.

Брой признати организации на производители в ЕС

В ЕС има около 3 400 признати организации на производители (към 2017 г.). Те работят основно в 3 сектора:

По отношение на секторите повече от 50% от признатите предприятия принадлежат към сектора на плодовете и зеленчуците. Другите сектори с най-разпознаваемите ОП и АПО са млякото и млечния сектор, зехтина и трапезните маслини и виното.

Само 3 държави от ЕС нямат признати ОП: Естония, Литва и Люксембург:

Девет държави от ЕС признаха 81 AПO: Франция (30), Италия (19), Германия (9), Испания (7), Унгария (7), Гърция (4), Белгия (3), Полша (1) и Великобритания (1). Франция, Германия и Испания са трите държави-членки с най-много признати ОП и AПO, със съответно 759, 658 и 588 признати образувания. Заедно те представляват около 60% от общия брой на равнище ЕС.

Проучването установява, че основните цели на признатите ОП и АПО са общи в секторите и включват:

  • планиране на производството;
  • адаптиране към търсенето;
  • концентрация на продуктите и
  • пускане на продукти на пазара.

Много непризнати ОП извършват същите дейности като признатите. И в двата случая тези дейности могат да донесат икономическа, техническа и социална или човешка полза на членовете им.

По отношение на социалното или човешкото измерение, проучването стига до заключението, че повечето земеделски производители ценят отвореността на организациите на производители към нови членове и тяхното демократично функциониране. Това помага за консолидиране и поддържане на доверие в организацията.

Въпреки че тези организации могат да приемат различни правни форми, независимо дали са признати или не, проучването установява, че селскостопанските кооперативи са най-често срещаните.

Проучването идентифицира определени пречки за присъединяването към организациите на производителите, като например страхът фермерите да загубят своята предприемаческа свобода. Много земеделски производители не са наясно с ползите от членството в ОП и са загрижени от разходите за създаването им. Като цяло, резултатите от проучването показват, че трябва да се вземат предвид вътрешните и външните фактори, когато се анализира какво би допринесло за бъдещия успех или провал на ОП. В заключение се посочва, че най-важният вътрешен фактор е наличието на утвърдена традиция в сътрудничеството в областта на селското стопанство на равнище държави-членки. По отношение на външните фактори, най-важното е организациите на производителите да могат да работят и да се конкурират на сегашните глобализирани пазари.

Подкрепата на ПРСР 2014-2020 за насърчаване учредяването на групи и организации на производители в България

У нас благодарение на ускорените действия по одобряване на групи и организации на производители, както и на проведените комуникационни дейности от страна на МЗХГ за насърчаване на земеделските производители да се обединяват в групи и организации на производители, през 2017 г. са признати 23 групи и организации, а през 2018 г.- 26 броя.

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 на България (ПРСР 2014-2020) насърчава сдружаването на феремрите чрез мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“. Мярката е с общ бюджет от 7 795 947 евро, от които 7 016 352 евро е европейското финансиране по линия на ЕЗФРСР.

През 2018 г. бе реализиран прием на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-9.001 – Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ с бюджет от 7 563 679 €. Проектите бяха оценени в едномесечния срок след приключване на приема в „ИСУН 2020“. От постъпилите през ИСУН 44 проектни предложения 38 са валидни, подадени в срок и са на обща стойност от 11 609 588 €.   По данни на ДФ «Земеделие»- РА към 30.09.2019 г. обработени са всички заявления (сумата на заявената субсидия е 11 441 213 €), а общият брой на сключените договори е 23 със сума на одобрената субсидия от 6 568 579 €. Разработването на правилата за прилагането на Мярка 9, договарянето и разплащането в рамките на само няколко месеца през 2018 г. е прецедент откакто съществува ПРСР.

Източник: МЗХГ; https://ec.europa.eu/info

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!