Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) изпрати предложения до Управляващия орган (УО) на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 (ПРСР), касаещи публикуваните за повторно обществено обсъждане проект на Насоки по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от ПРСР 2014 – 2020.

Формулираните предложения със съответните аргументи се базират на постигнато съгласие по тях от широк кръг заинтересовани страни в рамките на проведена от ЗУ на НСМ на 7 октомври 2019 г. експертна дискусия по подмярка 16.1.

На 7 октомври 2019 г. в гр. София по време на експертната дискусия, организирана от ЗУ на НСМ, се сформира и съставът на Тематична работна група 2 „Иновации“ (ТРГ 2) към НСМ, базиран на заявеното желание от присъствалите 34 представители на заинтересованите страни, както следва:

Таня Георгиева – ключов експерт към ЗУ на НСМ, председател;

 1. Веселина Ралчева – Българска Асоциация Биопродукти;
 2. Петко Симеонов- Сдружение Биологично Пчеларство;
 3. Стефка Боева – Борд по говеждо и агнешко месо;
 4. Академик Атанас Атанасов- Съвместен геномен център към СУ „Св. Климент Охридски“;
 5. проф. Храбрин Башев – ИАИ към ССА;
 6. доц. Минко Георгиев – АУ- Пловдив;
 7. д-р Светла Стоева – ИИОП към БАН;
 8. Пламен Абровски- сдружение „Институт за агростратегии и иновации“;
 9. д-р Никола Христович – БАКЕП;
 10. Галина Василева- МИГ Троян- Априлци-Угърчин;
 11. Горан Беремлийски- ОИЦ- София и ЦКЗ;
 12. НССЗ

Темата на сформираната ТРГ 2, целта на работата на първото заседание, както и самото провеждане са координирани и одобрени предварително от УО, чиито представители също взеха участие в дискусията. Всички предложения на ТРГ 2 може да видите в прикачения към публикацията файл.

Предложение на ТРГ 2 „Иновации“ към НСМ до УО по подмярка 16.1_7 октомври 2019

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!