Днес Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) провежда в гр. Благоевград втори инфомационен семинар на тема „Възможности за подпомагане на малките стопанства по ПРСР 2014-2020“.

В рамките на семинара експерти на ЗУ на НСМ съвместно с представител на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 популяризират възможностите, които през 2019 г. Програмата ще предостави за малките стопанства чрез:

  • подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малките стопанства“;
  • подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Тематичната подпрограма за малките стопанства;
  • подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“.

Това е вторият от двата информационни семинара, които провежда ЗУ на НСМ с цел предоставяне на най-актуалната информация за възможностите и активизиране на интерес сред потенциалните бенефициенти. Първият семинар се състоя на 9 юли 2019 г. в гр. Велико Търново и събра над 50 участници. Целта на подбора на градовете за провеждане на семинарите, направен от ЗУ на НСМ съвместно с УО на ПРСР 2014-2020,  е да бъдат пряко достигнати малките стопанства от планинските райони на страната, които са приоритетни в трите представени подмерки на ПРСР 2014-2020.

По време на двата информационни дни участниците имаха също така възможността да дискутират различни казуси и да поставят конкретни въпроси към УО на ПРСР 2014-2020, да се запознаят с добри практики по подмярка 6.3 и с европейски примери на оперативни групи за иновации при късите вериги за доставки на храни.

Популяризирана сред фермерите бе Мярка 16 „Сътрудничество“ на ПРСР 2014-2020 за подкрепа прилагането на интерактивния иновационен модел и за постигане на целите на Европейското партньорство за иновации, в частност и подмярка 16.4, подкрепяща създаването на къси вериги на доставки и местни пазари.

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 676 други абонати.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!