Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) съобщи, че на 23.11.2021 г. е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ от ПРСР 2014-2020 между заместник-министър Георги Събев и изпълнителния директор на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) Любомир Маринов.

На 10 май 20121 г. в 17:30 ч. приключи 3-месечният прием по процедура № BG06RDNP001-2.001 „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“ по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ от ПРСР 2014-2020, в който единственият допустим бенефициент беше НССЗ. В рамките на приема НССЗ подаде едно проектно предложение на обща стойност от 11 439 805.34 лева, а 10 482 190.74 лева е общата стойност на БФП по проекта.

С изпълнението на проекта на НССЗ се предвижда да се създадат 28 мобилни общински центрове към съветническата служба, които ще обхванат територията на 96 общини в страната.

Целта на проекта е да се улесни достъпът на малките земеделски стопанства до специализирани консултантски услуги, както и да се подобри капацитетът на участниците в организацията за трансфер на знания и иновации.

Освен това с проекта следва да се повишат квалификацията и управленските умения на земеделските производители, тяхната осведоменост и подобряване на управлението на риска в стопанствата им.

Мобилните офиси ще допълват дейността на действащите към момента областни офиси на НССЗ, като се предвижда от тях да се възползват близо 15 000 земеделски стопани. Новите офиси ще предоставят консултации на фермерите, ще организират информационни събития различни населени места, ще посещават на място стопаните като им разясняват условията за кандидатстване по процедури, финансирани чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, ще им предоставят и други съвети, пряко свързани с дейността на стопанствата.

Проектът на НССЗ по подмярка 2.2 е с продължителност до 1 септември 2025 г.

Средствата по проекта на НССЗ ще се изразходват за наемане на помещения за мобилните офиси и закупуване на автомобили, оборудване и обзавеждане. Максималният размер на допустимите разходи за създаване и функциониране на един мобилен офис не може да е повече от 500 000 лв. Финансовата помощ е в размер на:

  • 100 % от размера на допустимите разходи от датата на учредяването на мобилните офиси до изтичане на 1 година от тази дата;
  • 95 % от размера на допустимите разходи за 2-ра година;
  • 90 % от размера на допустимите разходи за 3-та година;
  • 85 % от размера на допустимите разходи за 4-та година и
  • 80 % от размера на допустимите разходи за 5- та година.

Мобилните офиси ще обхващат: минимум две съседни общини или общината, в която е разположен мобилния офис ще е извън населено място, което е административен център на област.

Във всеки мобилен офис могат да бъдат назначени до 2 служители (съветници) на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден на служител. Допустимо е да бъдат предвидени и максимум по 1 регионален координатор за всеки район на планиране и до 2 координатори на централно ниво във връзка с дейността на мобилните офиси. Всеки служител в Административната структура на мобилните офиси, включително и нейния ръководител трябва да е:

  • с висше oбразование, с минимална образователна степен –  бакалавър;
  • с професионална квалификация в една от професионалните области: аграрни науки и/или ветеринарна медицина и/или икономика и/или хранително-вкусова промишленост и/или опазване на околната среда.

В срок до 2 месеца от своето назначаване всеки съветник в мобилните офиси трябва да премине встъпително обучение от минимум 8 учебни часа, а в срок до 12 месеца от своето назначаване да премине обучение от минимум 18 учебни часа по опазване на околната среда, в т.ч. относно смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, биологичното разнообразие и опазването на водите.

Повече за НССЗ можете да откриете на👉 www.naas.government.bg

Източник: МЗХГ; https://ruralnet.bg/; www.naas.government.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!