В днешния брой на Държавен вестник (ДВ. бр. 38 от 20.05.2022 г.) е обнародвана Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания („Наредба № 3“).

Основните промени са свързани с националното решение за прилагане на дерогации в изискванията за угарите за 2022 г.:

1. За целите на изискването за диверсификация – за кампания 2022 земята, заявена за подпомагане като оставена под угар, се счита за отделна култура (угар) при изчисляване на дяловете на различните култури, включително когато при проверки по чл. 37 от ЗПЗП (административни проверки на подадените заявления за подпомагане и проверки на място, извършвани от Разплащателна агенция) е установено, че тази земя се използва за паша или от нея се прибира реколта за производствени цели, или се обработва.

Припомняме, че съгласно чл. 3 от Наредба № 3 Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА), изчислява дяловете на различните култури във връзка с изпълнение на изискването за диверсификация въз основа на периода от 15 май до 15 юли на годината на кандидатстване.

2. За целите на изискванията за екологично насочена площ (ЕНП):

  • за кампания 2022 земя, заявена за подпомагане като ЕНП, оставени под угар, се счита за ЕНП като земя, оставена под угар, включително когато при проверки по чл. 37 от ЗПЗП се установи, че тази земя се използва за паша или от нея се прибира реколта за производствени цели, или се обработва;
  • когато земята, заявена за подпомагане като ЕНП оставена под угар, се използва за паша или за прибиране на реколта за производствени цели, или се обработва, се разрешава върху нея да се използват продукти за растителна защита, с изключение на площите, върху които се произвежда по правилата на биологичното растениевъдство.

Припомняме, че съгласно чл. 14 от Наредба № 3 при изчисляване на ЕНП се прилагат тегловни коефициенти и коефициенти за преобразуване съгласно Приложение № 4 на наредбата, съгласно което:

  • тегловният коефицент за угар е 1;
  • 1 кв.м угар = 1 кв.м ЕНП.

Във връзка с горепосочените промени за Кампания 2022 няма да се прилага забраната по чл. 6 от от Наредба № 3, който гласи „Не се допуска производство на земеделска продукция на площи, оставени под угар, в периода от 1 януари на календарната година на подаване на заявлението за подпомагане до 15 юли на същата година.

Контекст

С цел предприемане на мерки за увеличаване на производствения потенциал в ЕС заради войната в Украйна, беше прието Решение за изпълнение (ЕС) 2022/484 на Европейската комисия (ЕК) от 23 март 2022 година за предвиждане на дерогации от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета и от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията по отношение на изпълнението на определени условия, свързани с плащането за екологизиране за референтната 2022 година (OВ L 98, 25.3.2022 г.).

В съответствие Решение за изпълнение (ЕС) 2022/484, с одобрен от министъра на земеделието доклад № 93-1854/07.04.2022 г., е взето национално решение за прилагане на дерогациите в областта на плащането за екологизиране за Кампания 2022, посочва зам.-министър Иван Христанов в Доклада към обнародванат днес НИД на Наредба № 3. С настоящите промени се очаква земята, заявена за подпомагане като оставена под угар, да се използва през 2022 г. непосредствено за производството на храни и фуражи, увеличаване на селскостопанския производствен потенциал на страната, както и земеделските стопани да получат плащане за екологизиране, за референтната 2022 г. по отношение на земята, заявена като оставена под угар.

3. Уредена е възможността наследниците на починал кандидат по схемите за обвързано подпомагане да подадат документи за реализирана на пазара продукция-  чл. 27в, ал. 4 и чл. 32, ал. 6 от Наредба № 3 от 2015 г. уреждат възможността наследниците на починал кандидат за подпомагане по схемите да директни плащания, обвързани с производството, да подадат документи за реализирана на пазара продукция, в срок до 15 дни от датата на смъртта, чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно. Целта на посочените норми е, когато кандидата за подпомагане почине преди изтичане на сроковете за подаване на документи за реализация на продукция на пазара, неговите наследници да получат достатъчен срок за снабдяване с удостоверение за наследници и за упълномощаване на представител. За да се избегне противоречиво или невярно тълкуване на тези правила, посочените текстове са допълнени, с което ясно е посочено, че смъртта трябва да е настъпила преди изтичане на съответния срок за подаване на документи за реализация на продукция на пазара.

👉Запознайте се с 👉НИД на Наредба № 3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, обнародвана в ДВ. бр. 38 от 20.05.2022 г.

👉Запознайте се с пълния текст на 👉Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, съдържащ последните обнародвани промени в ДВ. бр 38 от 20.05.2022 г.

Източник: https://dv.parliament.bg; https://web.apis.bg/; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!