Закон за изменение (ЗИ) на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) е обнародван в брой 61 на Държавен вестник от 02.08.2022 г. (ДВ. бр. 61 от 02.08.2022 г.).

ЗИ на ЗПЗП влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.

Както НСМ първа писа, от 30 юни е в сила Регламент (ЕС) 2022/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 във връзка със специална мярка за предоставяне на извънредно временно подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в отговор на последиците от руското нашествие в Украйна.

Целта на подпомагането е да осигури конкурентоспособността на предприятията от селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост и жизнеспособността на стопанствата в ЕС. Регламентът посочва, че наличните ресурси следва да се насочат основно към най-засегнатите от последиците от руското нашествие в Украйна бенефициери и да се предоставят въз основа на обективни и недискриминационни критерии. По отношение на земеделските стопани следва да бъде възможно тези критерии да включват производствени сектори, видове земеделие или структури на земеделските стопанства, а по отношение на МСП — сектори, видове дейност, видове региони или други специфични ограничения.

Новата извънредна временна мярка по ПРСР предвижда:

  • таван на подкрепата до 15 000 € за фермер и до 100 000 € за малки и средни предприятия (МСП);
  • еднократно платима сума, която се изплаща до 15 октомври 2023 г. въз основа на заявления за подпомагане, одобрени от компетентния орган до 31 март 2023 г.
  • финансиране на мярката: до 5 % от общото участие на ЕЗФРСР в Програмата за развитие на селските райони за периода 2021—2022 г.
  • подпомагането се предоставя на земеделски стопани или МСП, занимаващи се с преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти, включени в приложение I към ДФЕС, или на памук, с изключение на рибни продукти. Резултатът от производствения процес може да бъде продукт, който не е включен в обхвата на посоченото приложение.

При предоставянето на подпомагане по тази нова мярка, държавите членки трбва да вземат предвид подпомагането, предоставено по други инструменти за подпомагане на национално равнище или на равнището на Съюза, или по частни схеми в отговор на последиците от руското нашествие в Украйна.

В своята публикация НСМ посочи следните необходими предпоставки за прилагане на новата мярка в България:

  • програмиране на новата мярка от страна на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 (УО);
  • одобрение на новата мярка от Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020 (КН) и нотифициране от УО до ЕК като изменение на Програмата;
  • одобрение на нотификацита от ЕК;
  • паралелно следва да бъде разработен проект на Закон за изменение на ЗПЗП, обществено обсъждане, гласуване в Народното събрание и обнародване в Държавен вестник (ДВ)- това ще регламентира прилагането на новата мярка на ПРСР 2014-2020 чрез ИСАК и създаване на правно основание за издаване на наредба за нейното прилагане;
  • разработване на проектонаредба за прилагане на новата мярка, обществено обсъждане и обнародване в ДВ;
  • издаване на Заповед за прием и  реализиране на приема.

С обнародвания днес ЗИ на ЗПЗП вече е създадена правна рамка за изменение на ПРСР 2014-2020 и разработването на наредба за прилагането на новата антикризисна мярка в ИСАК, чийто бюджет се предвижда да бъде 33 млн. евро.

Припомняме, че изплащането преди 31.12.2022 г. на средства по нова извънредна актикризисна мярка по ПРСР 2014-2020 е част от мерките на МЗм и ДФЗ за преодоляване на риска от загуба на средства по ПРСР 2014-2020, разписани в 👉„ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за намаляване на риска от недостигане на необходимите нива на разплащане на средствата по ПРСР 2014-2020 към 31 декември 2022 г.“👉МЗм и ДФЗ представиха в Комисията по земеделие към НС оптимистични и песимистични прогнози за загуба на средства по ПРСР за текущата година. Какво предвижда Плана за действие?

Към настоящия момент все още няма официална информация от УО/МЗм в какъв срок се предвижда представянето на проекта на новата извънредна мярка за одобрението й от КН и дали се предвижда включването й към текущата 13-та нотификация на ПРСР 2014-2020, за която НСМ писа, или ще бъде предложена за одобрение от ЕК като 14-то изменение на Програмата.

👉Запознайте се със 👉ЗИ на ЗПЗП, обнародван в ДВ. бр. 61 от 02.08.2022 г.

👉Запознайте се с пълния текст на 👉ЗПЗП, съдържащ последните промени от ДВ. бр. 61 от 02.08.2022 г.

Източник: https://dv.parliament.bg; https://web.apis.bg/; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:


ПОКАНА за предстояща работна среща с научната общност и потенциални бенефициенти за представяне на новата подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014-2020

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!