В Държавен вестник бр. 32 от 26.04.2022 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 (Наредба № 4).

Съгласно обнародваните промени в Наредба № 4:

През 2022 г. могат да се поемат НОВИ ангажименти с продължителност:

  • 3 години по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват площи в преход;
  • 1 година по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват само сертифицирани биологични площи;
  • 2 години по направление „Биологично животновъдство“, когато в ангажимента се включват животни в преход;
  • 1 година по направление „Биологично животновъдство“, когато в ангажимента са включени само сертифицирани биологични животни;
  • 1 година по направление „Биологично пчеларство“.

По подмярка 11.1 „Плащания за преминаване към практики и методи за биологично земеделие“- площи, животни и пчелни семейства могат да се включат в НОВИ ангажименти през 2022 г., когато периодът на преход към биологично производство е стартирал преди края на 2021 г.

По подмярка 11.2. „Плащания за биологично земеделие“- изисква се площи/животни/пчелни семейства, с които се поема НОВ ангажимент, да са вписани в биорегистъра на МЗм (регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от ЗПООПЗПЕС/Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз).

След приключване на периода на даден ангажимент по съответното направление същият може да бъде удължаван ежегодно, но не по-късно от кампания 2022 г.

Прецизират се текстовете относно оценката за трайните насаждения, издавана по реда на Наредбата за базисните цени на трайните насаждения– уточнява се, че се касае за парцели и се предвижда да не се изисква такава, ако е предоставена в предходна кампания за площи участвали в ангажимент или когато за заявените трайни насаждения, лозя и маслодайна роза ДФЗ – РА може да извърши проверка в биорегистъра на МЗм. ДФЗ– РА ще извършва проверки относно „пригодността на плододаване“ на заявените трайни насаждения, лозя и маслодайна роза в биорегистъра на МЗм, а когато в него не се съдържа такава информация- МЗм ще предоставя информацията на ДФЗ – РА. В тази връзка новост в наредбата е следната дефиниция „Пригодни за плододаване трайни насаждения, лозя и маслодайна роза“ са насаждения, намиращи се преди плододаване или в плододаване, които са в биорегистъра на МЗм (регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от ЗПООПЗПЕС), установени с цел първично производство на селскостопански продукти и са им приложени необходимите агротехнически мероприятия.

Част от изменения и допълнения са свързани с условията, при които не се одобряват заявления за участие и хипотезите, при които ДФЗ- РА намалява плащанията/или ставта изискуеми. Освен това е предвидено ДФЗ- РА „едновременно“ да прекратява ангажимент и да предприема действия по възстановяване на получената финансова помощ по съответното направление.

Отменен е чл. 49 от Наредба № 4 от 2015 г., с който се регламентира Системата за въвеждане на данни от външни институции. По такъв начин се намалява в значителна степен администрирането на заявленията за подпомагане и плащане, тъй като отпада въвеждането на една и съща информация в две различни системи. ДФЗ-РА ще може да ползва само един източник –  биорегистъра на МЗм (регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от ЗПООПЗПЕС).

Прецизирана е разпоредбата на чл. 13 от Наредба № 4 като се заменя думата „методика“ с „правила“. С тези правила се урежда редът за реализиране на възможностите на Разплащателната агенция да не предостави изцяло или отчасти подпомагането, ако установи неспазване на поетите ангажименти или други задължения от бенефициентите (т.е. известната с неформалното наименование „методика за санкции“ се преименува на „правила“).

Във връзка с влезлият в сила от 01.01.2022 г. Регламент(ЕС) 2018/848 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета са направени редакционни промени и в двете подмерки (11.1 и 11.2) като се добавя и новия регламент.

НИД на Наредба № 4 влезе в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

👉Запознайте се с обнародваната на 26.04.2022 г. 👉НИД на Наредба № 4

👉Запознайте се с целия текст на👉Наредба № 4  за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 , съдържащ обнародваните в ДВ. бр.32 от 26.04.2022 г. промени.

От 27 април стартира прием по мярка 11 „Биологично земеделие“ на ПРСР 2014-2022

Със заповед на министъра на земеделието от 27.04.2022 г. е определена началната дата и условията за прием на заявления за подпомагане/плащане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 в Кампания 2022. 27 април 2022 г. е началната дата на приема по мярка 11. През Кампания 2022 по мярка 11 ще се приемат само:

  1. Заявления за ПЛАЩАНЕ, с които се удължават приключили през 2021 година ангажименти.
  2. Заявления за ПЛАЩАНЕ от кандидати, които изпълняват текущи ангажименти през 2022 година.
  3. Заявления за ПОДПОМАГАНЕ за поемане на НОВИ ангажименти в съответствие с чл. 6, ал. 6 от Наредба № 4 за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 относно площи, животни и пчелни семейства, вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от ЗПООПЗПЕС/Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз/ (т.е. в биорегистъра на МЗм).

👉Запознайте се със👉Заповед № РД09-503 от 27.04.2022 на министъра на земеделието за прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2022 г.

Общественото обсъждане на проекта на НИД на Наредба № 4 приключи на 31.03.2022 г. Промените в мярка 11 бяха изпратени за одобрение от ЕК в рамките на 12-та нотификация на ПРСР 2014-2020, а преди това бяха съгласувани чрез писмена процедура с членовете на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020. Очаква се МЗм да публикува Решението на ЕК за одобрение на 12-то изменение на Програмата.

Източник: https://dv.parliament.bg/; https://ruralnet.bg/; https://web.apis.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

С таван от 300 хил. евро на проект и 39.1 млн.лв. бюджет тръгва целеви прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР. До 26 април е обсъждането на проектонасоките!

Дерогация за угарите като ЕНП през 2022 г.: До 29 април тече обсъждане на промени в Наредба № 3 от 2015 г. за прилагането на схемите за директни плащания

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!