В Държавен вестник бр. 30 от 15.04.2022 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 5 от 2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014 – 2020 („Наредба № 5“).

Промените в мярка 12 НАТУРА 2000 са продиктувани от влезлите в сила и обнародвани през 2021 г. 149 нови заповеди на министъра на околната среда и водите за обявяването на защитени зони по Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (Директивата за местообитанията), както и с изменени и допълнени заповеди за обявяване на защитени зони по Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици (Директива за птиците). В обнародваните заповеди на МОСВ са определени режимите и забраните за земеделски дейности в обхвата на защитените зони от НАТУРА 2000.

В тази връзка към мярка 12 са добавени новите 149 защитени зони по Директивата за местообитанията, за които са определени и съответните компенсаторни ставки по методиката към ПРСР 2014-2020 за определяне нивата на компенсаторните плащания по мярка 12.

В мярката е добавен и текст по отношение на една нова забрана съгласно Директивата за птиците и Директивата за местообитанията („Употреба на изкуствени торове и химически средства за растителна защита“), която е взета предвид при изчисляването на компенсаторните плащания за зоната.

 

По отношение на всички плащания по подадени заявления за подпомагане по мярка 12 през 2022 г. ще се прилага новосъздаденото приложение № 1б, в което са добавени компенсаторните плащания за забрани в защитени зони, предвидени в обявените заповеди от министъра на околната среда и водите през 2021 г.

С новите промени в мярка 12 през 2022 г. се предоставя възможност за компенсиране на земеделските производители, полагащи грижи за опазване, поддържане и/или възстановяване на благоприятното състояние на природни местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в защитените зони от обхвата на НАТУРА 2000.

Общественото обсъждане на проекта на НИД на Наредба № 5 приключи на 21.03.2022 г. Промените в мярка 12 бяха изпратени за одобрение от ЕК в рамките на 12-та нотификация на ПРСР 2014-2020, а преди това бяха съгласувани чрез писмена процедура с членовете на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020. Очаква се МЗм да публикува Решението на ЕК за одобрение на 12-то изменение на Програмата.

👉Запознайте се с обнародваната на 15.04.2022 г. 👉НИД на Наредба № 5

👉Запознайте се с пълния текст на 👉Наредба № 5 от 2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014 – 2020, съдържащ обнародваните в ДВ.бр.30 от 15.04.2022 г. промени.

Източник: https://dv.parliament.bg/; https://ruralnet.bg/; https://web.apis.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

До 21 април тече обществено обсъждане на правилата за прилагане на Механизма за възстановяване и устойчивост

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!