В Държавен вестник бр. 35 от 10.05.2022 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (НИД на Наредба № 4).

Определени са нови срокове за изплащане на заявките за плащане, както и за приспадане на авансовите плащания по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020.

НИД на Наредба № 4 влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

В НИД на Наредба № 4 в § 4 от преходните и заключителни разпоредби се създават:

(4) Държавен фонд „Земеделие“ отказва изплащането на част или на цяла заявка за плащане, подадена след 30 септември 2024 г., когато сумата на допустимата финансова помощ по предходните заявки и допустимите разходи по съответната заявка по подмярка 19.4 надхвърля 25 на сто от сумата на одобрените от ДФЗ средства от ЕЗФРСР по проекти към мерките от стратегията, включително одобрената финансова помощ за текущи разходи и разходи за популяризиране, както и допустимите разходи по последната заявка за плащане. 

(5) Държавен фонд „Земеделие“ отказва изплащането на част или цялата последна заявка за плащане за 2022 г., когато сумата на допустимата финансова помощ за текущи разходи по предходните заявки и допустимите текущи разходи от последната заявка за 2022 г., надхвърля 80 на сто от сумата на допустимите до 2022 г. и допустимите по последната заявка за плащане за 2022 г. текущи разходи и разходи за популяризиране на стратегията.

(6) Държавен фонд „Земеделие“ отказва изплащането на част или цялата последна заявка за плащане за 2023 г., 2024 г. и 2025 г., когато сумата на допустимите текущи разходи през годината надхвърля 80 на сто от сумата на общо допустимите текущи разходи и  разходи за популяризиране на стратегията за същата година.

(7) Крайният срок за извършване на текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР за съответната територия на МИГ е 30 септември 2025 г.

В доклада на заместник-министър Момчил Неков промените в националното законодателство са мотивирани с:

  • разпоредбите на преходния Регламент (ЕС) 2020/2220, с който бе удължена с 2 години ПРСР 2014-2020- до 31.12.2022 г.
  • увеличеният в рамките на 11-о изменение на ПРСР 2014-2020 финансов ресурс за подхода ВОМР в общ размер от 68 100 188,89 лв., от който за изпълняващите понастоящем стратегии МИГ са предназначени 58 503 177,10 лв. „Това означава, че за всяка МИГ допълнително се предоставят средства в размер до 799,848.12 лв. за изпълнение на стратегията за ВОМР и до 114 264,02 лв. за текущи разходи и популяризиране на стратегията“, учотнява Неков в доклада.

 

👉Запознайте се с 👉НИД на Наредба № 4, обнародвана в ДВ. бр. 35 от 10.05.2022 г.

👉Запознайте се с пълния текст на👉НАРЕДБА № 4 от 30.05.2018 г. за условията и реда за изплащ ане, намаляване или отказ за изплащ ане, или за оттегляне на изплатената ф инансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители , съдържащ последните обнародвани промени в ДВ. бр. 35 от 10.05.2022 г.

Източник: https://dv.parliament.bg; https://web.apis.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ: 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!