В Държавен вестник брой № 24 от 25.03.2022 г. е обнародвана Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 („Наредба № 4“).

Мярка 14 на ПРСР 2014-2020 има за цел да осигури по-добър здравен статус на животните и да подобри хигиената при тяхното отглеждане. Заложените дейности трябва да гарантират по-качествени и по-безопасни храни от животински произход, опазване на околната среда, както и повишаване безопасността на труда на фермерите. Плащанията по мярката следва да компенсират частично или изцяло земеделските стопани за направените от тях допълнителни разходи, свързани с отглеждането на едрите и дребни преживни животни (ЕПЖ и ДПЖ).

Мярка 14 се прилага с 2 подмерки:

  1. подмярка 14.1 „Хуманно отношение към животни в сектор ЕПЖ“
  2. подмярка 14.2 „Хуманно отношение към животни в сектор ДПЖ“

Годишният размер на компенсаторните плащания по двете подмерки са определени в Наредба № 4 от 2017 г. Финансовата помощ по тази наредба се предоставя за изпълнението на една или комбинация от дейности, включени в подмярка 14.1 или подмярка 14.2.

Промените в Наредба № 4 включват:

  • Отменя се изискването земеделските стопани да предоставят план-програма за изпълнение на дейностите, за които кандидатстват за подпомагане (посочената в чл. 13, ал. 1 план- програма);
  • Прецизиран е текстът по отношение на изискването за предоставяне на документи за ползване на животновъдния обект (които трябва да са за срок най-малко от 1 година считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на животновъдните обекти – пасища)-  разписано е изискването да се прилага общо за всички обекти, в които се извършват дейности по чл. 4 ( тук е разписан обхвата на всички дейности по подмерки 14.1 и 14.2);
  • Прецизиран е текстът по отношение на задълженията, касаещи свободното отглеждане на животните на открито (ЕПЖ по подмярка 14.1 и ДПЖ по подмярка 14.2), на които следва да отговарят „помещенията и двора“, определени в Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти;
  • Променено е наименованието на министерството и на длъжността на министъра, съгласно новата структура на Министерския съвет на Република България, според която Министерството на земеделието, храните и горите е преобразувано в Министерство на земеделието, респ. вече има министър на земеделието.

Промените влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

👉Запознайте се с Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 👉ТУК!

👉Запознайте се с пълния текст на 👉Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 , съръджащ последните обнародвани в ДВ. бр. 24 от 25.03.2022 г. промени. 

Източник: https://dv.parliament.bg/; https://web.apis.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

До 31 март тече обществено обсъждане на проекта за Стратегически план по ОСП 2023-2027

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!