В брой 50 на Държавен вестник от 15.06.2021 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.  (НППЛВС 2019 – 2023). 

Промените в нормативната уредба, уреждаща прилагането на мерките за подпомагане в лозаро-винарския сектор, се отнасят главно за дейност „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“.

Разширен е обхватът на допустимите за подпомагане операции по тази дейност, като на кандидатите по мярката е предоставена възможност за финансиране на широк кръг от елементи, необходими за изграждането на една модерна и усъвършенствана капкова система, която да осигури на лозарското стопанство по-висок производствен потенциал.

Подпомагането по мярката, включително по дейност „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“, се осъществява на база пределни цени. В резултат на пандемията от COVID-19 максималният размер на подпомагането за 2021 година е увеличен от 75% на 90% от допустимите за възстановяване разходи, като условието за неговото прилагане е заявените проекти да бъдат договорени до 15 октомври 2021 г.

С изменението на наредбата се предвижда и удължаване на срока за подаване на заявления за авансово плащане през 2021 г. по мярка „Инвестиции в предприятия“ от 31 юли на 24 септември 2021 г. По този начин ще се осигури допълнителен времеви ресурс на бенефициерите за преодоляване на предизвиканите от пандемията от COVID-19 затруднения при набавянето на необходимите документи.

Източник: https://dv.parliament.bg/; МЗХГ

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!