В днешния брой на Държавен вестник (брой 94 от 03.11.2020 г.) е обнародвано Постановление № 296 от 30 октомври 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г.

Обнародваните промени дават право на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), осъществяващи дейност в частна полза, или кооперативни съюзи, работещи в сферата на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, горите или развитие на селските райони да участват в разработването на стратегическия план, който се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ).

  Тези ЮЛНЦ и кооперативни съюзи трябва да отговарят на следните общи критерии:

  1. да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) като ЮЛНЦ за осъществяване на дейност в частна полза или по реда на Закона за кооперациите (ЗК) най-малко 2 години преди датата на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;
  2. да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към датата на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор;
  3. да са участвали със становища и предложения в съвети, законодателни инициативи, програми или други събития, имащи значение за Общата селскостопанска политика и състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.

Всички отговарящи на горните условия лица ще могат да определят един основен член и до трима резервни членове за участие в състава на работна група за разработване на стратегическия план по ОСП.

Ппределените основни и резервни членове трябва да отговаря на следните условия:

  1. да не е осъждан за престъпление с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран;
  2. да има минимум 2 години опит в сферата на дейност на лицата, за чийто представител е номиниран;
  3. да е участвал в съвети, законодателни инициативи, програми или други събития, имащи значение за ОСП и състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;
  4. да е служител или да е член на върховен орган или на управителен орган на някое от допустимите ЮЛНЦ или кооперативни съюзи.

В обнародваното днес Постановление № 296 е разписана и процедурата за покана, подаване на заявление за участие в избора, одобряването на излъчените представители и включването им в състава на тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г. на Република България.

Източник: https://dv.parliament.bg/

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!