В брой 60 на Държавен вестник от 29.07.2022 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.  (НППЛВС 2019 – 2023). 

Основни промени от НИД на Наредба № 6

Мярка „Инвестиции в предприятия“:

по отношение на условията за предоставяне на финансова помощ:

– отпада следното изискване „При авансово плащане максималният срок за изпълнение на дейностите по инвестицията е до края на финансовата година, следваща годината на авансовото плащане, и не по-късно от 4 месеца преди изтичане на срока на валидност на банковата гаранция.“ (ал. 5 от чл. 61);

по отношение на изискванията в периода на мониторинг:

– отпада изискването „да поддържат обекта на финансова помощ в съответствие с всеки критерий за подбор, по който проектното предложение е било оценено, съгласно приложение № 9“ (т.4 на ал. 1 от чл. 66);

– добавено е следното изискванеда изпълняват бизнес планa съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1, съгласно данните, заложени при одобрението на заявлението за предоставяне на финансова помощ и/или при евентуални промени в него, настъпили в резултат на сключване на допълнително споразумение към договора за предоставяне на финансова помощ.“ (нова т.7 на ал. 1 от чл. 66);

– изменена и допълнена е ал. 3 на чл. 66 (действащ текст „При установяване на неизпълнение на задълженията по ал. 1 и 2 въз основа на проверка от ДФЗ ползвателите възстановяват изплатената им финансова помощ в пълен размер ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на констатиране на нарушението на съответното задължение от страна на ДФЗ, освен ако неизпълнението се дължи на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства.“) по следния начин:

(3) При установяване на неизпълнение на задълженията по ал. 1 и 2 въз основа на проверка на ДФЗ ползвателят на финансовата помощ има право да отстрани констатираните нередовности и/или непълноти в срок 1 месец от получаване на уведомлението. В случай че констатираното не бъде отстранено и неизпълнението не се дължи на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства, изплатените суми за дейност/дейности или по целия проект се възстановяват, както следва:

 1. когато ползвателят на финансова помощ не използва активите и не изпълнява дейностите – обект на подпомагане по договора, съгласно съответното им предназначение, ДФЗ налага санкция в размер 100 % от получената финансова помощ за съответния актив и/или дейност;
 2. когато ползвателят на финансова помощ преустановява подпомогнатата дейност поради каквито и да е причини, освен изменящите се сезонни условия за производство, ДФЗ налага санкция в размер 100 % от получената безвъзмездна финансова помощ;
 3. когато ползвателят на финансова помощ не подновява съответните разрешения, регистрации и/или лицензии в нормативно предвидените за това срокове – когато подпомаганата дейност подлежи на регистрационен, разрешителен и/или лицензионен режим, за всяка пропусната година ДФЗ налага по 10 % санкция върху получената финансова помощ за проектите, включващи СМР, и по 20 % санкция върху получената финансова помощ за проектите, които не включват СМР;
 4. когато ползвателят на финансова помощ изпълнява количеството или прихода от продажба на продукция за съответната година, посочени в таблица 5 от бизнес плана между 50 % и 100 %, съобразно данните, подадени на етап одобрение на заявление за предоставяне на финансова помощ и/или евентуалните промени в него, настъпили в резултат на сключване на допълнително споразумение към договора, същият не подлежи на санкция;
 5. когато ползвателят на финансова помощ изпълнява количеството или прихода от продажба на продукция за съответната година, посочени в таблица 5 от бизнес плана си между 30 % и 49 % вкл., съобразно данните, подадени на етап одобрение на заявление за предоставяне на финансова помощ и/или евентуалните промени в него, настъпили в резултат на сключване на допълнително споразумение към договора, ДФЗ налага санкция върху получената финансова помощ в размер 50 %;
 6. когато ползвателят на финансова помощ изпълнява количеството или прихода от продажба на продукция за съответната година, посочени в таблица 5 от бизнес плана под 30 %, съобразно данните, подадени на етап одобрение на заявление за предоставяне на финансова помощ и/или евентуалните промени в него, настъпили в резултат на сключване на допълнително споразумение към договора, ДФЗ налага санкция върху получената финансова помощ в размер 100 %;
 7. когато ползвателят на финансова помощ не подновява застрахователната си полица по сключения застрахователен договор текущо, за всяка пропусната година ДФЗ налага по 10 % санкция върху получената финансова помощ за проектите, включващи СМР, и по 20 %санкция върху получената финансова помощ за проектите, които не включват СМР;
 8. когато ползвателят на финансова помощ е получил приоритет по критерий „Проекти, насочени към подобряване на енергийната ефективност на предприятието“ и не е предоставил протокол от оценката за постигнати енергийни спестявания в нормативно установените срокове, ДФЗ налага следните санкции върху получената финансова помощ:
  а) 100 % в случай на сключен договор за финансова помощ въз основа на класиране с точки по този критерий и показателите по протокола от оценката за постигнати енергийни спестявания са по-ниски от изискването за 10 % съгласно приложение № 9;
  б) 50 % в случай на сключен договор за финансова помощ въз основа на класиране с точки по 2 от критериите, включени в приложение № 9, един от които е бил подобряване на енергийната ефективност;
  в) 30 % в случай на сключен договор за финансова помощ въз основа на класиране с точки по 3 от критериите, включени в приложение № 9, един от които е бил подобряване на енергийната ефективност;
  г) 15 % в случай на сключен договор за финансова помощ въз основа на класиране с точки по 4 или повече от критериите, включени в приложение № 9, един от които е бил подобряване на енергийната ефективност;
 9. когато ползвателят на финансова помощ е получил приоритет по критерий „Предприятия, насочени към производство на вино със Защитено наименование на произход“ за всяка година, в която липсва производство на вина със ЗНП съгласно таблица № 5 от бизнес плана, ДФЗ налага по 10 % санкция върху получената финансова помощ за проектите, включващи СМР, и по 20 % санкция върху получената финансова помощ за проектите, които не включват СМР; в случай на сключен договор за предоставяне на финансова помощ въз основа на класиране с точки, получени по този критерий, санкцията за неизпълнение е 100 %;
 10. когато ползвателят на финансова помощ е получил приоритет по критерий „Над 70 % от произвежданите вина в предприятието са със ЗГУ и/или ЗНП“ за всяка година, в която произвежданите вина със ЗГУ и/или ЗНП съгласно таблица № 5 от бизнес плана не са над 70 %, ДФЗ налага по 10 % санкция върху получената финансова помощ за проектите, включващи СМР, и по 20 % санкция върху получената финансова помощ за проектите, които не включват СМР; в случай на сключен договор за финансова помощ въз основа на класиране с точки, получени по този критерий, санкцията за неизпълнение е 100 %;
 11. когато ползвателят на финансова помощ е получил приоритет по критерий „Предприятия, преработващи над 30 % собствена суровина“ за всяка година, в която по данни на ИАЛВ предприятието не произвежда 30 % собствена суровина, ДФЗ налага по 10 % санкция върху получената финансова помощ за проектите, включващи СМР, и по 20 % санкция върху получената финансова помощ за проектите, които не включват СМР; в случай на сключен договор въз основа на класиране с точки, получени по този критерий, санкцията за неизпълнение е 100 %;
 12. когато ползвателят на финансова помощ е получил приоритет по критерий „Предприятия, насочени за производство на биологично сертифицирано вино“ за всяка година, в която ползвателят не е сертифициран като производител на биологично вино, ДФЗ налага по 10 % санкция върху получената финансова помощ за проектите, включващи СМР, и по 20 % санкция върху получената финансова помощ за проектите, които не включват СМР; в случай на сключен договор въз основа на класиране с точки, получени по този критерий, санкцията за неизпълнение е 100 %;
 13. когато ползвателят на финансова помощ в нарушение на ал. 2 продаде, преотстъпи, преотдаде или даде под наем обекта на инвестицията, за която е получил финансово подпомагане по мярка „Инвестиции в предприятия“, ДФЗ налага санкция в размер 100 % от получената безвъзмездна финансова помощ.

В Преходни и заключителни разпоредби:

– Към § 11 от НИД на Наредба № 6 от 2018 г. (ДВ, бр. 20 от 2022 г.) създаване на нова ал. „(5) В случай че със заявлението за междинно плащане по ал. 2 се отчита изпълнение на повече от 30 на сто от общия размер на одобрените разходи, на заявителя се изплаща не повече от 80 на сто от одобрените разходи. Остатъкът от извършените разходи се изплаща при подаване на заявлението за окончателно плащане.“

-През финансова 2022 г. се отваря прием по мярка „Инвестиции в предприятията“- в периода 12 – 20 септември, крайният срок за заявяване на авансово плащане ще е 16 февруари 2023 г. Заявления за подпомагане ще имат възможност да подават и винопроизводители, които в момента изпълняват договори по мярката от предишни приеми, ако изпълнението на дейностите по тези договори приключва до 31 декември 2022 г. Бюджетът за приема ще се определят със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ, която се публикува на електронната страница на ДФЗ в срок до 3 работни дни преди началната дата на съответния прием.

За финансовата 2022 г. за предходните приеми по мярка „Инвестиции в предприятията“ и „Преструктуриране и конверсия на лозя“, крайният срок за заявяване на авансово плащане е 7 октомври 2022 г.

За проектите по мярка „Информиране в държавите членки“, подадени през календарна 2022 г., максималната стойност на целия проект не може да надвишава 200 000 лв.

Промените са в сила от деня на обнародването на НИД на Наредба № 6 в Държавен вестник.

👉Запознайте се с обнародваната на 29.07.2022 г. НИД на НАРЕДБА № 6👉ТУК!

👉Запознайте се с пълният текст на 👉НАРЕДБА № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по НППЛВС 2019 – 2023, съдържащ последните обнародвани на 29.07.2022 г. промени.

На 27 юли 2022 г. Минситерство на земеделието (МЗм) съобщи за решения на Постоянната работна група за решаване на въпроси в сектор „Вино“ (ПРГ), взети на проведено на 18.07.2022 г. заседание с активното участие на представителите на лозаро-винарския сектор, че „в резултат на засилващия се интерес към мярка „Застраховане на реколтата“, да бъде увеличен със 130 000 лв. бюджетът по мярката за прием 2022 г. и да бъде осигурен бюджет от 500 000 лв. за прием 2023 г.„. МЗм пояснява още, че предвижда чрез настоящото изменение на Наредба 6 „за приемите през 2022 г. и 2023 г. по мярка „Застраховане на реколтата“ необходимите средства за подпомагане на всички кандидати да се осигуряват с преразпределяне между мерките на бюджета по Националната програма, на база решение на ПРГ„.

Източник: https://dv.parliament.bg/; https://web.apis.bg/; www.mzh.government.bg;

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!