Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) съобщи за одобрено финансиране на 3 проектни предложения по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014-2020:

 • 2 са одобрените проекти за вътрешнотериториално сътрудничество по процедура № BG06RDNP001-19.355 по подмярка 19.3, с общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова (БФП) помощ в размер на 379 936,20 лева;

 • 1 е одобреният проект за подготвителни дейности за сътрудничество по процедура BG06RDNP001-19.354 по подмярка 19.3, с одобрена БФП в размер на 42 450,00 лева.

Процедура № BG06RDNP001-19.355- предложени за финансиране проекти и МИГ:

 1. МИГ Лясковец- Стражица за проект „Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!”
 2. МИГ Стралджа за проект „Популяризиране на културното наследство на териториите на МИГ Стралджа и МИГ Раковски“

Общо 9 са към момента одобрените за финансиране проекти на МИГ за сътрудничество по процедура № BG06RDNP001-19.355 по подмярка 19.3, след като в средата на месец януари 2021 г. бяха одобрени 4 проектни предложения на МИГ на обща стойност в размер на 752 969.37 лева, подадени през ИСУН в рамките на втория краен срок по процедурата, а в средата на месец октомври 2020 г. бяха одобрени 3 проектни предложения на МИГ на обща стойност от 928 348.57, подадени през ИСУН в рамките на първия краен срок по процедурата :

Предложените за финансиране проекти и МИГ, одобрени през януари 2021 г. са:

 1. МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица за проект „ENPORT BETA – интегриран подход за развитие на устойчив туризъм в селските райони“
 2. МИГ Ардино- Джебел за проект „Стимулиране на туризма на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Кирково -Златоград“ чрез популяризиране на природното богатство и културно-историческото наследство с помощта на иновативни дейности“
 3. МИГ Хисаря за проект „Популяризиране на местни археологични обекти на територията на МИГ „Хисаря“ и МИГ „Текучи Асоциация Румъния“
 4. МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово за проект „Култура и автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ)

Предложените за финансиране проекти и МИГ, одобрени през октомври 2020 г. са:

 1. МИГ Разлог за проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони”
 2. МИГ Разлог за проект „Управление на устойчивостта“
 3. МИГ Раковски за проект „Кажи сирене! Балканско сирене“

По информация от http://2020.eufunds.bg/, по горецитираната процедура към момента са подадени общо 10 проектни предложения на обща стойност от 2 254 104.26 лева.

Подпомагането по процедурата цели: осъществяване на съвместни дейности, допринасящи за устойчивото развитие на местните общности и подпомагащи постигането на целите на стратегиите за ВОМР и на ПРСР 2014 – 2020 г. като обучения, изграждане на капацитет, споделяне на опит, обмен на ноу-хау и стимулиране въвеждането на иновативни дейности на местно ниво; създаване на европейска идентичност в допълнение към местната, регионалната и националната идентичност; подкрепа за промотиране на характерни за местните територии и общности продукти, марки, дейности, забележителности и др. Проектите трябва да целят развитието на териториите, на които се изпълняват стратегиите за ВОМР на МИГ, и да съответстват на и да допринасят за постигане целите и приоритетите на стратегията/ите за ВОМР на съответната/ите МИГ и на ПРСР 2014- 2020.

Очаквани резултати от предоставянето на финансовата помощ от изпълнението на проектите за сътрудничество: 1/ разработени съвместени продукти/услуги, придобити активи, извършени строително-монтажни работи или строително-ремонтни работи на територията на партньорите от Република България; 2/ проведени изследвания и пазарни проучвания, директно свързани с съвместния продукт/услуга; 3/ реализирани промоционални или маркетингови кампании; 4/ изграден капацитет, споделен опит и ноу-хау.

Процедура № BG06RDNP001-19.354- предложен за финансиране проект и МИГ:

 1. МИГ Берковица и Годеч за проект „Създаване на транснационално партньорство в търсене на нов подход за промотиране на местната идентичност“

Общо 5 са към момента одобрените за финансиране проекти на МИГ за подготвителни дейности за сътрудничество по процедура № BG06RDNP001-19.354 по подмярка 19.3, след като в средата на месец януари 2021 г. бяха одобрени 3 проекта на стойност 110 427.56 лева, а в средата на месец септември 2020 г. бе одобрен МИГ Тутракан -Сливо поле за проект „Мост между поколенията, запазване на традиции на територията на МИГ Тутракан -Сливо поле чрез иновации“ с одобрена стойност на БФП в размер на 43 701,56 лева.

Предложените за финансиране през януари 2021 г. проекти и МИГ са:

 1. МИГ Карлуковски карст- Червен бряг – Искър за проект „Нови възможности за развитие на устойчив еко туризъм на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“
 2. МИГ Долна Митрополия- Долни Дъбник за проект „Подготвителен транснационален проект на тема: „Развитие на маркетинга на местната идентичност и създаване на устойчив туризъм, чрез проучване и/или създаване на марка за местни продукти от територията на МИГ „Долна Митрополия – Долни Дъбник“
 3. МИГ Лом за проект „Използване на потенциала на територията на СНЦ „МИГ Лом“ и идентифициране на партньорска МИРГ от България за съвместни дейности за развитие на устойчив алтернативен туризъм, свързан с рибарския поминък“

По информация от http://2020.eufunds.bg/, по горецитираната процедура към момента са подадени общо 5 проектни предложения на обща стойност от 196 579.12 лева.

Подпомагането по процедурата цели: подготовка и разработване на проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество. Проектът трябва да е фокусиран върху развитието на територията, на която се изпълнява стратегията за ВОМР, и да съответства на и да допринася за постигане целите и приоритетите на стратегията за ВОМР на съответната МИГ и на ПРСР 2014- 2020.

Очаквани резултати от предоставянето на финансовата помощ от изпълнението на проект за подготвителни дейности: 1/ подписано споразумение за партньорство; 2/ разработен проект за вътрешнотериториално или за транснационално сътрудничество.

Източник: МЗХГ; http://2020.eufunds.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

До 28 февруари са отворени 2 процедури по подмярка 19.3 на ПРСР 2014-2020 за подкрепа на МИГ за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество

До 2 април е удължен срокът на приема за малки пилотни проекти по подмярка 19.1 на ПРСР 2014-2020

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!