Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) съобщи за одобрено финансиране на 3 проектни предложения, подадени през ИСУН в рамките на третия краен срок по процедура № BG06RDNP001-19.354 по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014-2020.

Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова (БФП) помощ по 3-те проектните предложения е в размер на 110 427.56 лева.

Предложените за финансиране проекти и МИГ са:

  1. МИГ Карлуковски карст- Червен бряг – Искър за проект „Нови възможности за развитие на устойчив еко туризъм на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“
  2. МИГ Долна Митрополия- Долни Дъбник за проект „Подготвителен транснационален проект на тема: „Развитие на маркетинга на местната идентичност и създаване на устойчив туризъм, чрез проучване и/или създаване на марка за местни продукти от територията на МИГ „Долна Митрополия – Долни Дъбник“
  3. МИГ Лом за проект „Използване на потенциала на територията на СНЦ „МИГ Лом“ и идентифициране на партньорска МИРГ от България за съвместни дейности за развитие на устойчив алтернативен туризъм, свързан с рибарския поминък“

Общо 4 са към момента одобрените за финансиране проекти на МИГ за подготвителни дейности за сътрудничество по процедура № BG06RDNP001-19.354 по подмярка 19.3, след като в средата на месец септември 2020 г. бе одобрен МИГ Тутракан -Сливо поле за проект „Мост между поколенията, запазване на традиции на територията на МИГ Тутракан -Сливо поле чрез иновации“ с одобрена стойност на БФП в размер на 43 701,56 лева.

По информация от http://2020.eufunds.bg/, по горецитираната процедура към момента са подадени общо 5 проектни предложения на обща стойност от 202 325.12 лева.

Подпомагането по процедурата цели: подготовка и разработване на проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество. Проектът трябва да е фокусиран върху развитието на територията, на която се изпълнява стратегията за ВОМР, и да съответства на и да допринася за постигане целите и приоритетите на стратегията за ВОМР на съответната МИГ и на ПРСР 2014- 2020 г.

Очаквани резултати от предоставянето на финансовата помощ от изпълнението на проект за подготвителни дейности: 1/ подписано споразумение за партньорство; 2/ разработен проект за вътрешнотериториално или за транснационално сътрудничество.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 933 700 лева.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за подготвителни дейности:

  • до левовата равностойност на 10 000 евро за проект за вътрешнотериториално сътрудничество;
  • до левовата равностойност на 25 000 евро за проект за транснационално сътрудничество.

До 100 % от допустимите разходи по проект е финансовата помощ по реда на тази процедура.

Източник: МЗХГ; http://2020.eufunds.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

До 28 февруари са отворени 2 процедури по подмярка 19.3 на ПРСР 2014-2020 за подкрепа на МИГ за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!