Португалия има значителен търговски дефицит на зърнени и маслодайни семена, които са основните компоненти на комбинираните фуражи, използвани в животновъдството.Намирането на алтернативи на тези суровини помага да се балансира търговския баланс, да се подобри използването на ендогенни ресурси и устойчивостта на системите за животновъдство.

Използването на фураж, богат на бобови култури със сортове добре адаптирани към много екологични ситуации в Португалия, с висока хранителна стойност, при диети за преживни животни, особено тези с високо съдържание на протеини и висока смилаемост, може да бъде начин за намаляване на количеството на храни с протеинов концентрат. От друга страна, валоризирането и включването на странични продукти от агробизнеса може да бъде начин за намаляване на включването на зърнени култури в диетите на тези животни.

Сформираната португалска Оперативна група по ЕПИ-АГРИ LegForBov- Алтернативни фуражи при производството на говеждо месо, има за цел да изпробва нетрадиционните диети при растежа и угояването на телета, насърчавайки използването на фураж с висока хранителна стойност и агропромишлени странични продукти, използването на които ще намали производствените разходи, като по този начин допринесе за устойчивостта и конкурентоспособността на този сектор.

Конкретният практически проблем, за чието разрешава работи LegForBov е  намаляването на зърнените култури и соевото брашно в диетата на растящите говеда чрез увеличена употреба на биоразнообразни фуражи и агропромишлени странични продукти. Проектът на Оперативната група LegForBov е на стойност  442 425 € и се финансира от португалската програма за развитие нна селските райони. Стартирал е на 01.01.2018 г. и се очаква да бъде финализиран на 01.01.2021 г.

Партньорите в Опреративната група са: Национален институт за земеделски и ветеринарни изследвания (INIAV), Факултет по ветеринарна медицина към Университета в Лисабон, CEBAL, FERTIPRADO, APAE, ELIPEC.

Основни дейности в проекта на Оперативната група са:

  • Оценка на производството на биомаса и на състава на три биоразнообразни есенно-зимни фуража и сравняване на три различни момента на прибиране на реколтата.
  • Извършване на три изпитвания с хибридни телета, за да се оцени потенциала на диетите, базирани на сенаж, при различни третирания.
  • Изпитванията ще включват изследване на качеството на растежа и месото, а именно съдържанието на мастни киселини в месото.
  • За да се утвърди този подход в търговски условия, ще бъдат избрани трима животновъди в района на Алентежу (Южна Португалия).
  • Резултатите от отглеждането на телета, хранени по конвенционални диети, ще се сравнят с тези от отглеждането на телета, хранени по диета, разработена съобразно резултатите от предишното изпитване.

LegForBov  очаква следните резултати:

  • Получаване на данни за производствения потенциал на биоразнообразните фуражи, а именно относно развитието на химичния състав и хранителната стойност през целия производствен цикъл.
  • Получаване на продуктивни резултати от използването на диети на базата на висококачествени фуражи и с ниско съдържание на зърнени култури и соево брашно в производството на говеждо месо.
  • Оценка на ефективността на тези диети за подобряване на хранителната стойност на говеждото месо, произведено в интензивни системи, увеличавайки пропорцията на биоактивни здравословни мастни киселини в месото.
  • Получаване на данни, които позволяват оценка на икономическата целесъобразност на алтернативните диети при угояването на младите бикове.

LegForBov споделят, че през октомври 2018 г. са засяли три биоразнообразни фуражи, а сенажите са произведени през април 2019 г. Растежът на растенията е измерван чрез ежемесечни откоси за определяне на ботаническия и химичния състав през целия производствен цикъл. В средата на юни 2019г. е започнало първото изпитване с 32 хибридни телета. Три смесени диети, базирани на трите сенажа и допълнени със зърнени храни, ще бъдат сравнени с конвенционална диета на базата на концентрат. Изпитването ще продължи около 4 месеца, като ще бъдат проследени растежът и приемът. След заколването ще бъдат събрани проби от биологичен материал (търбух, кръв, месо, мазнини) за оценка на въздействието върху метаболизма и качеството на продукта.

Кой ще има полза от проекта? Знанията, генерирани от този проект, са насочени предимно към търговските агенти в областта на семепроизводството; към фермерите, които произвеждат биоразнообразни фуражи и към животновъдите. Резултатите ще дадат възможност за събиране на икономически данни, които подпомагат решенията на различните участници във веригата за производство на говеждо месо. Резултатите от хранителната манипулация на стойността на месото от преживни животни могат да бъдат използвани като аргумент за нейната диференциация и търговска стойност. Новите знания за липидния метаболизъм при говедата са от полза за научната общност и за всички действащи лица, свързани с развъждането на животни, особено на преживните животни.

За връзка с Оперативната група LegForBov: José Santos-Silva; e-mail: jose.santossilva@iniav.pt

Повече за проекта на LegForBov: https://projects.iniav.pt/LegforBov/index.php/projeto/apresentacao; https://ruralnet.bg/

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!