Публикуван за обществено обсъждане е проект на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (НППЛВС 2019 – 2023). 

С промените се предоставя възможност за нов прием през 2021 г. по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ и се въвежда задължителен санкционен режим, произтичащ от влезли в сила нови императивни норми от приложимото в областта европейско законодателство. Финансирането на приема по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ ще бъде в рамките на бюджета по НППЛВС 2019 – 2023.

13.04.2021 г. е крайния срок на общественото обсъждане, в рамките на който могат да бъдат изпращани становища до: KTuteva@mzh.government.bg

 

 

В доклада на заместник-министър Лозана Василева се посочва, че причините за промяна в Наредба № 6 са продиктувани от влезлия в сила на 03.03.2021 г. Делегиран регламент (ЕС) 2021/374 на Комисията от 27 януари 2021 г., предвиждащ изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/884 по отношение на кризиснaтa мярка „Събиране на реколтата на зелено“, като същата ще може да се прилага за едни и същи парцели през две последователни години.

Също така, с Делегиран регламент (ЕС) 2021/374 се прави промяна в чл. 54 от Делегиран Регламент 2016/1149, като се предвижда въвеждането на санкционен режим при частично неизпълнение на част от договорените за изпълнение операции по мерките от НППЛВС 2019 – 2023, в случаите когато това неизпълнение е в резултат на непреодолима сила или извънредни обстоятелства или в резултат на други обстоятелства, но при условието, че основната цел на операцията е постигната. Този режим на санкция предвижда, когато цялостната операция не е изпълнена изцяло, но общата ѝ цел е постигната, да бъде изплатена финансова помощ за изпълнените действия, но да бъде наложена санкция в размер на 100 % от сумата, първоначално предоставена за тези действия в заявлението за подпомагане, които не са били изцяло изпълнени.

Заинтересовани страни от промените в НИД на Наредба № 6

Идентифицираните в доклада на за.-министъра потенциално заинтересовани страни от приемането на НИД на Наредба № 6:

  • 18 гроздопроизводители, получили подпомагане по мярката през 2020 г., за които кризата оказва задълбочаващ се ефект, тъй като затрудненията им с намиране на пазар за произведеното от тях винено грозде продължават втора година;
  • всички кандидати по мерките от НППЛВС 2019 – 2023, за които се отнася въведеният с Регламент 2021/374 санкционният режим;
  • прилагащият орган, чийто контрол следва да бъде съобразен с изискванията на европейската правна рамка.

Пакет документи към общественото обсъждане

Източник: МЗХГ; www.strategy.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!