Отворени са процедури по най-голямата програма на Европейската комисия за изследвания и иновации Хоризонт 2020 в три направления за здравословна, чиста и сигурна храна, за възраждане на селските райони, за храната и опазването на природните ресурси.

 • Устойчива продоволствена сигурност (Sustainable food security -SFS)
 • Възраждане на селските райони (Rural renaissance -RUR)
 • Храна и природни ресурси (Food and natural resources -FNR)

Първото направление се нарича по-точно: Устойчива продоволствена сигурност (Sustainable food security -SFS). За него по Работната програма за 2018-2020 г. по Хоризонт 2020 г. се отпускат 685 млн. евро. Те са насочени към по-разумно изпозлване на ресурсите, стимулиране производството на по-здравословна храна. За отворените процедури по това направление през 2020 г. се предвиждат 173 млн.евро. Тази процедура се фокусира върху това как можем да произвеждаме по-здравословна и по-разнообразна храна като се стреми да подобри показателите на ресурсите като води и почви, да подобри екологичните показатели на храните. Особен акцент се поставя върху по-доброто разбиране за въздействието на климата и разработване на решения за адаптиране. Това направление планира да инвестира 112 млн. евро в международно сътрудничество между Европа, Китай и Африка.

Крайният срок за кандидатстване по първия прием е 22.01.2020 г., а за втория е 8.09.2020 г.. За някои процедури приемът е само на един етап.

Какви са конкретните теми по направление Sustainable food security -SFS

От функционални системи към здравословна храна

 • Биоразнообразие в действие от земеделските земи до по-високата стойност по хранителната верига – 18 млн. евро за партньорски проекти (Multi actor approach – MAA)
 • Отглеждане на животните в здравословна и чиста среда за устойчиво производство- 20 млн. евро индивидуални проекти
 • Интегрирани подходи и алтернативи за употребата на пестициди, алтернатива на спорните пестициди- 20 млн. евро за екипни MMA проекти

Краен срок: 22.01.2020 г. един етап

 • Нови рискове за здравето на растенията- 7 млн. евро за ММА проекти
 • Засилване на интегрираното управление на вредителите, европейска мрежа от демонстрационни ферми- 6 млн. евро за MMA проекти

Краен срок: 22.01.2020 г. един етап

 • Епидемиология на заразните, нерегулирани от ЕС болести по животните: от интегрирано събиране на данни до приоритизиране- 10 млн. евро за MMA проекти
 • Геномът и епигеномът позволяват размножаване на добитъка- 14 млн. евро MMA проекти

Околна среда и климат- интелигентно производство и консумация на храни

 • Предизвикателства пред управлението на почвите- 14 млн. евро

-Оценка на биологичното разнообразие на почвата- 7 млн. евро индивидуални проекти

-Предизвикателства пред управлението на почвата-използването на пластмаса в селското стопанство – 7 млн. евро MMA  проекти

 • Проучване на горските почви и прилагане на иновации за опазването им- 10 млн. евро индивидуални проекти
 • Генетика и възможности за предразвъдни дейности- 14 млн. евро индивидуални проекти
 • Създаване на лаборатории, Биология на растителната енергия- 5 млн. евро индивидуални проекти

Предвижда се в същите срокове отваряне на процедури за проекти, свързани със сътрудничество за устойчиво и чисто земеделие на партньори от ЕС и Африка, както и на ЕС и Китай.

Повече възможности за финансиране може да намерите на сайтовете на European Research Area Networks (ERA-NETs) и на Joint Programming Initiatives (JPIs) успоредно с Хоризонт 2020.

Всички възможности за финансиране по Хоризонт 2020 г. за 2020 г. може да откриете в новата брошура на EIP AGRI:

Еip-agri_brochure_horizon_2020

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 667 други абонати.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!