Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе финална Национална конференция по проект “Поддържане и укрепване на Звеното за управление на Национална селска мрежа на ПРСР 2014-2020“.

С това заключително събитие Звеното за управление на НСМ представи резултатите от изпълнявания 4-годишен проект, предизвикателствата, постиженията и приноса на НСМ към ПРСР 2014-2020, преходния период на ПРСР 2021-2022 и стратегическото програмиране по ОСП 2023-2027. От екипа на Звеното представиха също така ключови препоръки, имащи отношение към бъдещата Национална мрежа по ОСП 2023-2027, като и важни препоръки от заинтересованите страни към ПРСР 2014-2020 и Стратегическия план по ОСП 2023-2027.

На поканата от ЗУ, адресирана до изявени партньори, съмишленици и членове на НСМ, за участие се отзоваха 60 представители на: фермерски асоциации, научноизследователската общност (Селскостопанска Академия, Институт по аграрна икономика, Национален институт по хидрометеорология, УНСС) консултанти, съветници от НССЗ, УО на ПРСР, ДФЗ, „Национален фонд“ към МФ, ОИЦ-София, експерти от ЗУ на НСМ, РК на НСМ и др.

Венци Върбанов, НСМ

„Влизайки в проекта си бяхме поставили някои цели и задачи, но определено имахме и притеснения. Излизаме с чест и достойнство от това партньорство и се надяваме то да продължи и занапред. Асоциациите се смятат за едни организации, които защитават интереса само на техните представители и членове, но с участието ни в този проект мисля, че доказахме, че това не е така. Винаги сме се борили за интересите на всички останали, защото смятаме, че всички сме в една лодка. Стигнахме до много повече хора, отколкото очаквахме. Това е благодарение на всички, които се включиха в проекта и дадоха част от себе си в него. Въпреки, че с днешната конференция този проект приключва, се надявам, че ще имаме възможност да продължим тази дейност и занапред“, заяви Венцислав Върбанов, председател на Асоциацията на земеделските производители в България, която е партньор в проекта.

Ивайло Тодоров, НСМ, ръководител

4 години не са много време, но не са и малко. Този екип имаше възможност и необходимост да работи с петима министри, но независимо от това, кой беше на върха на пирамидата, отношението към нас като партньори и към работния процес, беше запазено, за което благодаря. Като ръководител на проекта съм доволен от това, което постигнахме с екипа. Въпреки ситуацията – пандемия и други трудности, ние успяхме да изпълним всички дейности от графика на проекта. Екипът, в лицето на ключовите експерти Таня Георгиева, Даниела Михайлова и Божидар Иванов, свършиха огромна работа. Нямаше как да се справим с този проект без партньорството за МЗм, ДФЗ и Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), която изключително много ни помагаше в този проект, както и всички приятели от неправителствения сектор и научните среди. Искам да пожелая на следващия екип успех и МЗм да се вслушва повече в предложенията на Звеното за управление“, Ивайло Тодоров- ръководител на проекта.

 

НСМ, Таня, БожидарИскам да благодаря на Таня и на целия екип, с който работихме през последните 4 години. През това време станах свидетел на усилията, които бяха положени, за да стигнем до тук сега, да свършим тази работа и да съберем информацията, която имаме в момента. Селската мрежа има още потенциал, който не е използван докрай“, каза в началото на своята презентация доц. Божидар Иванов, ключов експерт в ЗУ на НСМ, като представи презентация с анализи и обзор на постигнатaта структура на Мрежата. Част от данните, представени в презентацията на Иванов разкриха темите и въпроси, към които членовете на НСМ имат най-голям интерес. Сред тях на първо място бяха поставени възможностите за развитие на малки и средни стопанства с 13,4% от гласовете на анкетираните, следвани от 10,6% темата за субсидиите и подпомагането. 81% от анкетираните определят като приоритет по ПРСР подобряването на жизнеспособността и конкурентоспособността на стопанствата. Интересен показател бе отговорът на 80% от анкетираните, които заявяват, че не искат да участват в ТРГ към НСМ, но 92% от тях искат да получават бюлетин с информация за постигнатото.

НСМ, Таня ДъбнишкаКлючовият експерт от ЗУ на НСМ Таня Георгиева представи постигнатите резултати в периода на реализиране на проекта. Сред тях се откроиха изграждането на структура на мрежата с над 2 600 членове, мобилизиране и ангажиране на заинтересованите страни в реализираните близо 79 събития в рамките на проекта. Тя посочи, че по проекта са изготвени 3 анализа за нуждите на УО при стратегическото програмиране на ОСП за периода 2023-2027 г. В допълнение към това Звеното за управление на НСМ успешно мобилизира заинтересованите страни в тематичната работа на 5 ТРГ-та за малки стопанства и къси вериги, иновации, зелена архитектура, системата AKIS и концепцията „Smart villages“.

В проекта са заложени три основни цели – да се осигури плавен преход и приемственост с предходното ЗУ, поддържане и укрепване на ЗУ на НСМ и  осигуряване на ефективно и ефикасно управление на НСМ чрез мобилизиране и работа с широк кръг заинтересовани страни. С множеството реализирани дейности в рамките на 4 г. събития, работни групи, демонстрации, работа с науката, фермери, преработватели, МИГ, представители на уязвими групи и много други формати изградихме това нещо. Членската маса на мрежата стартира с наследство от предходното звено за управление около 180 члена. В резултат на нашата дейност сме постигнали над 2600 члена“, посочи Таня Георгиева и открои „Като основни предизвикателства във времето на нашата работа можем да откроим, както повечето изпълнявани проекти – COVID пандемията, ограниченията и забраните за провеждане на физически събития. Това ни принуди да работим в изключително интензивни графици в месеците извън ковид ограниченията, когато пък трябваше да се конкурираме за вниманието на заинтересованите страни, които или са заети със стопанската си дейност, или са привлечени към други събития. Предизвикателства за екипа на Звеното бяха още липсата на гъвкавост в проекта за адресиране на нови и/или непредвидени обстоятелства и кризи (като COVID- 19, Украйна), както и ограниченият експертен капацитет за покриване на много нови теми, към които заявяват като интерес членовете на Мрежата, касаещи Зелената сделка и новите инициативи на ЕК в агро-хранителната верига, биоразнообразието, устойчивата продоволствена сигурност, NextGeneration и новите антикризисни инструменти на ЕК, както и синергията им с ОСП 2023-2027. Друго предизвикателство бе изключителната натовареност на администрацията на МЗм покрай работата по ПРСР, Стратегическото програмиране за ОСП 2023-2027 и Националния план за възстановяване и устойчивост, което възпрепятства в пълен потенциал да могат те да бъдат интегрирани в дейността на НСМ. Въпреки това отчитаме като позитивно взаимодействието, което е постигнато между заинтересованите страни, ДФЗ и МЗм“, допълни още тя.

Ключовият експерт от ЗУ на НСМ Даниела Михайлова представи ключови препоръки от заинтересованите страни, касаещи ПРСР 2014-2020 и Стратегическия план по ОСП 2023-2027. Тя уточни, че „ЗУ на НСМ разработва анкети за проучване на оценката на участниците в провеждането на различните събития, както и за получаване на обратна връзка от широк кръг заинтересовани страни относно: нагласите от прилагането на ПРСР, набиране на информация за проблеми и идеи/предложения за подобряване на прилагането; набиране на идеи за новия програмен период и пр. Анкетите карти се обработват, анализират и въз основа на тях се прави извод за общата оценка от изпълнената дейност, както и получаване на обратна връзка с цел адресирането й до УО. Обобщения на идеите и предложенията, постъпващи при изпълнението на дейностите, се изпращат до УО с годишните доклади на ЗУ.„. Михайлова посочи, че ЗУ на НСМ използва този инструмент не само за самооценка, а и за надграждане на експертната работа чрез набирането на информация за предпочитани теми, предложения за подобряване на дейността, както и за комуникационните каналите за достигане до участниците.

Таня Георгиева представи ключови препоръки от ЗУ на НСМ към новата Национална мрежа за ОСП и бъдещото й ЗУ. От 2023 г. Мрежата вече няма да се занимава само с ПРСР, а ще покрива цялата ОСП политика – стълб 1 и 2, така че следващото звено ще се сблъска с предизвикателството и ще трябва да изпълнява по-широк кръг от дейности и да мобилизира по-широк кръг от заинтересовани страни, за което трябва да има необходимия експертен капацитет, стана ясно от думите на Георгиева. „Друга препоръка към МЗм е да положи всички усилия, за да стартира възможно най-бързо работата на следващата Мрежа, тъй като наследихме работата на предходната мрежа след близо 2 години пауза, което е голямо предизвикателство. Препоръчваме в следващата работа на новото Звено да бъде по-силна интеграцията между УО, ДФЗ и другите Управляващи органи, тъй като ОСП политиката изисква това да бъде направено, за да има по-голям ефект от дейността на мрежата“, Таня Георгиева, ЗУ на НСМ.

Получихме много добри оценки по отношение на обезпечеността с информация и стойностния, богат информационен поток, който ЗУ на НСМ генерира, както и добри отзиви и пожелания, но и съжаление, че няма да продължим тази дейност, тъй като проекта приключва. Надяваме се следващото Звено за управление стартирайки своята работа задълбочено да разгледа постиженията и резултатите от нашата работа, за да може да заимства всичко добро и да надгради това, което е успешно и за в бъдеще“, сподели Георгиева.

Гост на събитието бе и председателят на Комисията по земеделие към 47-о Народно събрание, Пламен Абровски, който сподели „Селска мрежа е едно от най-важните неща в нашето селско стопанство. Дизайнът на Мрежата, така, както е замислена, тя трябва да бъде най-близко до земеделските производители и през тях да подпомага трансфера на знания, трансфера на политиката, иновациите, абсолютно всичко“.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!