Европейската комисия (ЕК) за втора поредна година проведе конференцията „От фермата до трапезата“Изграждане на устойчиви хранителни системи заедно“ на 14 и 15 октомври 201 г. От Звеното за управление и НСМ участвахме в онлайн конференцията, чиито домакини бяха вицепрезидента на ЕК Франс Тимерманс и еврокомисарите Стела Кириакидес, Януш Войчеховски и Мария Габриел.

Основно послание от видеоконференцията е, че за трансформацията и постигането на усточива глобална хранителна система е необходим приносът на всеки един. Цялата верига на стойността трябва да бъде част от процеса и да се разбере, че само със съвместни действия може да бъде постигнат успех.

Конференцията „От фермата до трапезата 2021“ се проведе в дните предхождащи Световния ден на храната и беше второто годишно събиране, предоставящо форум за широка дискусия относно глобалното значение на стратегията „От фермата до трапезата“, както и за предизвикателствата и възможностите, свързани с прехода към устойчиви хранителни системи на международно ниво. Фокус на виртуалната конференция беше върху напредъка, постигнат по инициативите, предвидени в плана за действие на стратегията, в подкрепа усилията на ЕС за постигане на глобален преход към устойчиви хранителни системи и постави акцент върху възможностите за преход. Конференцията беше открита от Франс Тимерманс, изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия (ЕК), отговорен за Европейския зелен пакт и европейските комисари, Стела Кириакидес , отговаряща за здравето и безопасността на храните, и Януш Войчиковски , отговарящ за земеделието.

Франс Тимерманс при официалното открива подчерта, че „с кризите свързани с климата и с биоразнообразието ние не можем да продължим да произвеждаме нашата храна по същия начин“ и цялата агрохранителна верига трябва премине трансформация. А относно обясни, че „не трябва да объркваме потребителите с етикетите- работим маркировката ясно да показва качеството и произхода на храната, да е унифицирана в ЕС, за да могат потребителите да направят правилния избор…преди всичко, ние трябва да намалим изхвърлянето на храната- 25 % за ЕС е огромно разхищение„. Промяна на производствените модели, въглеродно земеделие, повече поглътители на въглерод, по-малко разхищение и още възможности, заложени в стратегията „От фермата до трапезата”, бяха сред приемерите, които Тимерманс открои като възможни решения за намаляването на парниковите газове в ЕС и на глобално ниво, подчератавайки „Нищо няма да е лесно, никоя трансформация не е лека„.

Стела Кириакидис, еврокомисарят отговарящ за стратегията „От фермата до трапезата“ при официалното открива акцентира на: “Eтичен кодекс на EС за отговорна стопанска дейност и пазарни практики в хранителния сектор”, новите инициативи относно тикетирането на храните, целите за намаляване загубата на храни в ЕС, хуманното отношение към животните и предстоящите месеци на усилена работа за промени в регулациите за пестицидите, които ще очертаят пътя на промяната. Основото послание на Кириакидис бе „Всички трябва да работим заедно- последните кризи ни показаха необходимостта и спешността да работим всички заедно за устойчивостта на хранителните ни системи.

Януш Войчеховски заяви „Трбява да работим стратегически. Нашите цели са амбициозни, но изпълними. Изследването на JRC очерта и предизвикателствата, които да адресираме.“ Относно устойчивата хранителна системи комисарят изтъкна ролята на новите технологии, иновациите и дигитализацията в прехода. Войчеховски акцентира върху възможностите и новите мисии на програма „Хоризонт Европа“ за трансформацията на хранителната система на ЕС. Той подчерта важността „да работим заедно за устойчива глобална агрохранителна система“, в рамките на ЕС, със страните извън ЕС, а таки с всички участници в цялата хранителна верига.

Д-р Джейми Морисън, директор на отдел „Хранителни системи и безопасност на храните“ на ФАО, посочи, че стратегията е голяма възможност за постигане на баланс между социалната, икономическата и екологичната устойчивост. Според него рамката изисква кохерентност и допълняемост в инициативите и „Не е въпрос само до страната на снабдяването/предлагането- трябва системен подход включващ здраве,транспорт пр. на локално, национално и международно ниво„. Морис подчерта, че трансформацията е извън границите на ЕС и това е глобална перспектива. „Важното е ЕС да споделя своя опит с останалия свят…,координация в действията на всички играчи на различни нива“ бяха сред споделените от него акценти в рамките на дебат с участници на високо равнище от публичния и частния сектор относно глобалното значение на стратегията „От дермата до трапезата“ и за предизвикателствата и възможностите, свързани с прехода към устойчиви хранителни системи на международно равнище.

Според Габриела Бухер, изпълнителен директор на глобалната мрежа Oxfam International (която се бори с неравенството, за да сложи край на бедността и несправедливостта), стратегията е много фокусирана в глобалните цели, а трябва повече локален подход и „Трябва да сменим фокуса към малките, към общностни фермери и жените, които да донесат устойчивите хранителни системи„. Бухер апелира ЕС да гарантира справедлива световна търговия – „трябва да се уважават и признаят фермерите, местните производители на храни„.

Конференцията „От фермата до трапезата 2021“ осъществи жива онлайн връзка с павилиона на Италия в рамките на Дубай Експо 2020, в която беше очертан системния подход на ЕС в контекста на политиките му в областта на търговията и международното сътрудничество и опита на Италия, Япония, ОАЕ и AfCFTA в областта на трансформацията на хранителните системи.

Ютака Арай, заместник-министър по международните отношения в министерство на земеделието, горите и рибарството на Япония, в своята презентация за стратегията на Япония за постигане на устойчива хранителна система постави акцент върху засилването на иновациите, които не трябва да са фокусирани само върху сектора на производството, а трябва да покриват цялата верига- суровини, преработка, доставки и потребление, подчертавайки необходимостта от включането на учени от целия спектър научни направления. Коментирайки количествените цели от стратегията, японският зам.-министър подчерта „Иновациите и промените в поведението на участниците са ключът за постигането на тези цели“.

Повече информация можете да получите от записите на видеоконференцята, налични на:

👉от 14.10.2021👉https://webcast.ec.europa.eu/farm-to-fork-conference-2021-schum-14

👉от 15.10.2021👉https://webcast.ec.europa.eu/farm-to-fork-conference-2021-schum-15

Контекст: Стратегията „От фермата до трапезата“ поставя конкретни цели за трансформиране на продоволствената система на ЕС, които включват намаляване с 50 % на използването на пестициди и риска от тях, намаляване с най-малко 20 % на използването на торове, намаляването с 50 % на продажбите антимикробни средства, използвани за отглеждани в стопанства животни и аквакултури и заделянето на 25 % от земеделската земя за биологично земеделие. Тя предлага и амбициозни мерки, които да гарантират, че най-лесният вариант за гражданите на ЕС ще бъде и най-здравословният, в т.ч. подобряване на етикетирането, с което да се отговори по-добре на нуждата на потребителите от информация относно здравословните и устойчиви храни. Стратегията за биологичното разнообразие 2030 представя конкретни стъпки за поемане към възстановяването на биологичното разнообразие в Европа до 2030 г., което включва и трансформиране на най-малко 30 % от европейските сухоземни площи и морета в ефективно управлявани защитени зони и връщане на най-малко 10 % от земеделските земи към многообразни особености на ландшафта. Двете стратегии се подсилват взаимно и обединяват природата, земеделските стопани, предприятията и потребителите за съвместна работа с цел конкурентоспособно устойчиво бъдеще.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!