Със заповед на министъра на земеделието, публикувана на 21.04.2022 г., е определена началната дата за прием на заявления за подпомагане/плащане по мярка 10 „Агроеколгия и климат“ от ПРСР 2014 – 2020.

20 април 2022 г. е началната дата на приема по мярка 10 на ПРСР 2014-2020

През Кампания 2022 по мярка 10 ще се приемат само:

1. Заявления за плащане, с които се удължават приключили през 2021 г. ангажименти за дейности по направления:

  • „Възстановяване и поддържане на земите с висока природна стойност“- за поддържане на затревени площи с ВПС чрез паша;
  • „Контрол на почвена ерозия“ – за дейности за противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения и за противоерозионни мероприятия в обработваеми земи;
  • „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“.

2. Заявления за плащане, с които се изпълняват текущи ангажименти за дейности по направления:

  • „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“;
  • „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“.

3. Заявления за подпомагане за нови ангажименти, които се изпълняват за срок от 3 години по направления:

  • „Възстановяване и поддържане на земите с висока природна стойност“- за поддържане на затревени площи с ВПС чрез паша;
  • „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“;
  • „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“.

4. Заявления за подпомагане за нови ангажименти, които се изпълняват за срок от 1 година по направления:

  • „Контрол на почвена ерозия“ – за дейности за противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения;
  • „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“.

👉Запознайте се със👉Заповед № РД09-493 от 20.04.2022 г. на министъра на земеделието за прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР2014 – 2020 за кампания 2022 г.

 

Обнародвани са промените в наредбата за мярка 10 „Агроекология и климат“ на ПРСР 2014-2020

В Държавен вестник бр. 31 от 19.04.2022 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 7 за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014 – 2020👉Обнародвани са промените в наредбата за мярка 10 „Агроекология и климат“ на ПРСР 2014-2020

 

Източник: www.mzh.government.bg; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

С таван от 300 хил. евро на проект и 39.1 млн.лв. бюджет тръгва целеви прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР. До 26 април е обсъждането на проектонасоките!

Дерогация за угарите като ЕНП през 2022 г.: До 29 април тече обсъждане на промени в Наредба № 3 от 2015 г. за прилагането на схемите за директни плащания

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!