3.5 млн. лева е финансовият ресурс за 2022 г. по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“*.

Целта на помощта е насърчаването на малки и средни предприятия (съгласно чл. 2 в Приложение І от Регламент (ЕС) 702/2014), регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани, производители на плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури, тютюн, зърнени и маслодайни култури, за доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие, и други неблагоприятни климатични събития, посредством частично компенсиране на разходите за сключване на застрахователна полица. Покриват се разходи за застрахователни премии по застрахователни полици с включени едно или няколко застрахователни събития.

В края на юли месец, Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) взе решение да удължи първоначално обявеният краен срок срок за прием от 29 юли 2022 г. на 31 август 2022 г. ДФЗ изменя и срокът за предоставяне на застрахователните полици в Областните дирекции (ОД) на ДФЗ – от 31 август на 30 септември 2022 г.

Новите срокове

Кандидатстване: от 21 март до 31 август 2022 г.

 • Срок за предоставяне на застрахователни полици: до 30 септември 2022 г.; на съфинансиране подлежат полици, издадени след подаване на заявление за подпомагане.
 • Сключване на договори с ДФЗ: до 20 работни дни след предоставяне на полиците в ОД на ДФЗ.
 • Изплащане на помощта: до 10 работни дни след сключване на договора с ДФЗ.

ДФЗ посочва аргументи за решението си „Удължаването на сроковете цели повече земеделски стопани да подадат заявления по схемата. Тъй като част от културите (салати, късно зеле, броколи, карфиол и др.) ще бъдат засадени по-късно, а полиците се сключват след засаждане на съответната култура, земеделският стопанин ще я сключи на по-късен етап. Така се дава възможност да не се изпуснат сроковете по помощта.“

Земеделските стопани подават заявление за подпомагане, генерирано от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), в териториалните структури на ДФЗ, по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице и съпътстващи документи по образец. Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.

Допустими кандидати

Бенефициери по схемата могат да бъдат земеделски стопани, отглеждащи:

 • овощни култури над 0.5 ха и срок на експлоатация на насажденията под 20 години;
 • зеленчукови култури отглеждани в оранжерии над 0.1 ха;
 • зеленчукови култури над 0.3 ха;
 • етерично-маслени култури над 0.5 ха;
 • тютюн над 0.1 ха;
 • зърнени култури над 3 ха;
 • маслодайни култури над 3 ха.

Кандидатите трбва: да не са предприятия в затруднено положение (по смисъла на чл. 2, т. 14 на Регламент (ЕС) № 702/2014 г.); да нямат изискуеми задължения към ДФЗ; да нямат изискуеми публични задължения към държавния бюджет; да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или са обявени в несъстоятелност; да не са в производство по ликвидация.

Подпомагането обхваща застраховане на следните видове култури:

А) Овощни:

 • Семкови;
 • Костилкови;
 • Ягодоплодни;
 • Черупкови;
 • Южни;
 • Десертно грозде.

Б)  Зеленчукови:

 • Полски;
 • Оранжерийни.

В) Етерично-маслени култури

Г) Тютюн

Д) Зърнени култури:

 • пшеница;
 • ечемик;
 • царевица;

Е) Маслодайни култури:

 • слънчоглед;
 • рапица.

Максимален интензитет на помощта и параметри

Параметри на помощта при плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн:

 • Максималният годишен интензитет (размер) на помощта е до 65 % от стойността на застрахователната премия;
 • Тарифно число– до 6 %;
 • Застрахователна сума на хектар: до 5 000 лв./ха;
 • Размер на застрахователната премия – 300 лв./ха;
 • Размер на подпомагане на хектар: до 195 лв./ха;

 Параметри на помощта при зърнени и маслодайни култури:

 • Максималният годишен интензитет (размер) на помощта е до 35 % от стойността на застрахователната премия;
 • Тарифно число – до 6 %;
 • Застрахователна сума на хектар: до 1 000 лв./ха;
 • Размер на застрахователната премия – 60 лв./ха;
 • Размер на подпомагане на хектар: до 21 лв./ха.

Зърнените и маслодайни култури ще бъдат подпомагани за първите 2 000 ха.

Разликите над тези параметри се поемат от земеделския стопанин. Дължимият данък, съгласно Закона за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП) се заплаща изцяло от земеделския стопанин и не е елемент на подпомагане.

При кандидатстване едновременно и за плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн, и за зърнени и маслодайни култури, при което се прилагат различни параметри на помощта е необходимо застрахователните полици да са издадени отделно.

👉Указания по схемата са публикувани в сайта на ДФЗ 👉 ТУК!

Източник: ДФЗ; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ**:

ВАЖНО! Отменя се информационният семинар на 3 август в гр. Плевен!

* Публикацията е актуализирана на 29.07.2022 г. и на ** 01.08.2022 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!