С решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) се отсрочват с една година кредитите, които фермерите са взели за изхранване на животните от ДФЗ през периода 2008 – 2012 г.

От ДФЗ посочват, че поредното отсрочване на кредити е по искане на браншови организации, а мотивът за удължаване периода за погасяване на задълженията на стопаните е задълбочаващата се икономическа криза, причинена от разпространението на пандемията от COVID-19. В създалата се ситуация, голяма част от фермерите изпитват остра нужда от финансов ресурс за оборотни средства, жизненоважен за стопанствата.

Важно: Декларирайте до 30 април 2019 субсидиите от 2018!

  • От 22.11.2021 г. до 31.01.2022 г.- подаване на заявления;
  • Подаване на заявления за отсрочване- в отдели „ПСМП” към ОД на ДФЗ;
  • Сключването на анекси за отсрочване на кредитите ще се извършва от директорите на ОД на ДФЗ- предстои изпълнителният директор на ДФЗ да издаде заповеди за делегиране на права.

Съгласно Протокол № 183/29.10.2021 г. на ДФЗ:

  • до 25.11.2022 г. се отсрочват дължимите към 26.11.2021 г. главница и лихва по:

– предоставени през 2008 и 2010 г. кредити на птицевъдите за закупуване на фураж;

– предоставени през 2008 и 2010 г. кредити на свиневъдите за закупуване на фураж;

– предоставени през 2008, 2009, 2010 г. и 2012 г. кредити на животновъдите за закупуване на фураж.

  • ДФЗ определя лихвен процент по отсрочването на кредитите в размер на 2 %– същият следва да е по-висок от референтния лихвен процент за Република България, приложим към датата на сключване на анекса за отсрочване на кредита и се начислява от 27.11.2021 г. (датата, следваща падежа);
  • ДФЗ приема дължимите кредити, предоставени през периода 2008 г. – 2010 г. и 2012 г. да бъдат обезпечени в размер на 110 % върху дълга (главница и лихва към 25.11.2022 г.)- обезпеченията следва да бъдат учредени в полза на ДФЗ до 29.04.2022 г.

В Решението на ДФЗ се посочва, че не се допуска отсрочване на кредити на кредитополучател, за който е открито производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон (ТЗ) към датата на сключване на анекса. Когато бъде открито производство по несъстоятелност по реда на ТЗ срещу кредитополучателя, след датата на подписване на анекса по настоящото отсрочване, вземането на ДФЗ става предсрочно изискуемо.

👉Запознайте се с👉Решения от заседанието на Управителния съвет на ДФЗ, съгласно Протокол № 183 от 29.10.2021

Източник: ДФЗ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

8- 26 ноември: Прием на заявления по държавната схема „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19″

До 25 февруари е отворен прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ на ПРСР 2014-2020

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!