Със заповед на министъра на земеделието от 27.04.2022 г. е определена началната дата и условията за прием на заявления за подпомагане/плащане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 в Кампания 2022.

27 април 2022 г. е началната дата на приема по мярка 11 на ПРСР 2014-2020

През Кампания 2022 по мярка 11 ще се приемат само:

  1. Заявления за ПЛАЩАНЕ, с които се удължават приключили през 2021 година ангажименти.
  2. Заявления за ПЛАЩАНЕ от кандидати, които изпълняват текущи ангажименти през 2022 година.
  3. Заявления за ПОДПОМАГАНЕ за поемане на НОВИ ангажименти в съответствие с чл. 6, ал. 6 от Наредба № 4 за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 относно площи, животни и пчелни семейства, вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от ЗПООПЗПЕС/Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз/ (т.е. в биорегистъра на МЗм).

👉Запознайте се със👉Заповед № РД09-503 от 27.04.2022 на министъра на земеделието за прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 за кампания 2022 г.

Какво гласи чл. 6, ал. 6 от Наредба № 4 за прилагане на мярка 11?

През 2022 г. могат да се поемат НОВИ ангажименти с продължителност:

  • 3 години по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват площи в преход;
  • 1 година по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват само сертифицирани биологични площи;
  • 2 години по направление „Биологично животновъдство“, когато в ангажимента се включват животни в преход;
  • 1 година по направление „Биологично животновъдство“, когато в ангажимента са включени само сертифицирани биологични животни;
  • 1 година по направление „Биологично пчеларство“.

Обнародвани са промените в наредбата за мярка 10 „Агроекология и климат“ на ПРСР 2014-2020

В Държавен вестник бр. 32 от 26.04.2022 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 4 за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020👉Обнародвани са промените в наредбата за мярка 11 „Биологично земеделие“ на ПРСР 2014-2020

 

 

Източник: www.mzh.government.bg; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

С таван от 300 хил. евро на проект и 39.1 млн.лв. бюджет тръгва целеви прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР. До 26 април е обсъждането на проектонасоките!

Дерогация за угарите като ЕНП през 2022 г.: До 29 април тече обсъждане на промени в Наредба № 3 от 2015 г. за прилагането на схемите за директни плащания

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!