30 март 2022 г. е определената начална дата за прием на заявления за подпомагане за Кампания 2022 по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020. 

Това става ясно от публикуваната днес (30.03.2022 г.) 👉Заповед РД09- 384/29.03.2022 г. на министъра на земеделието.

Подпомагането по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ на ПРСР 2014-2020 допринася за постигане на следните цели:

  1. поддържане на земеделската дейност в районите с природни или други специфични ограничения и предотвратяване на изоставянето на земеделските земи;
  2. противодействие на обезлюдяването на районите с природни или други специфични ограничения;
  3. поддържане на ландшафта и биологичното разнообразие;
  4. рационално използване, съхранение и устойчиво управление на земята и другите природни ресурси.

Подпомагането по мярка 13 се предоставя за следните подмерки:

  • 13.1 „Компенсационни плащания в планински райони“- известна като НР 1;
  • 13.2 Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“- известна като НР 2;
  • 13.3 Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения“ (нова от 2020 г.)- известна като НР 3.

Подпомагането по мярка 13 се предоставя под формата на годишно компенсационно плащане на хектар на кандидати, които са активни земеделски стопани (по смисъла на чл. 38б от Закона за подпомагане на земеделските производители) и извършват земеделска дейност в необлагодетелствани райони и в други райони, засегнати от специфични ограничения за регистрирани в ИСАК земеделски площи, попадащи изцяло в тези райони.

Припомняме, че в брой 17 на Държавен вестник от 26.02.2021 г. са 👉 обнародвани последните промени в Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014 – 2020.

👉Запознайте се с пълния текст на 👉НАРЕДБА № 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 Плащания за райони с природни или други специфични ограничения, съдържащ публикуваните в ДВ бр. 17 от 26 февруари 2021 г. изменения. 

От ДФЗ напомнят, че считано от 21 март 2022 г. земеделските стопани могат да приключват заявленията си в Общинските служби по земеделие, като от днес – 30 март, това важи и за тези с участие по мярка 13. ОБАЧЕ, приемът и приключването на заявления, при които е налице участие по някоя от следните мерки – мярка 10 „Агроекология и климат“, мярка 11 „Биологично земеделие“ или мярка 12 „Плащания по „Натура 2000″ и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014 – 2020, ще може да се реализира след публикуване на нарочна заповед на министъра на земеделието за прием по мярка 10, мярка 11 и мярка 12 за Кампания 2022.

Източник: www.mzh.government.bg; https://ruralnet.bg/; https://web.apis.bg/; www.dfz.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

До 21 април тече обществено обсъждане на правилата за прилагане на Механизма за възстановяване и устойчивост

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!