От 30.06.2022 г. е в сила публикуваният в Официален вестник на ЕС Регламент (ЕС) 2022/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 във връзка със специална мярка за предоставяне на извънредно временно подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в отговор на последиците от руското нашествие в Украйна.

Последиците от руското нашествие в Украйна засегнаха по безпрецедентен начин земеделските стопани и предприятията в селските райони в Съюза. Увеличаването на цените на вложените ресурси, по-специално на енергията, торовете и фуражите, създаде икономически сътресения за селскостопанския сектор и селските общности в Съюза и доведе до проблеми с ликвидността на земеделските стопани и малките предприятия в селските райони, занимаващи се с преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти. Това доведе до извънредна ситуация, във връзка с която се налага да се предприеме нова временна извънредна мярка.

Новата извънредна временна мярка по ПРСР предвижда:

  • таван на подкрепата до 15 000 € за фермер и до 100 000 € за малки и средни предприятия (МСП);
  • еднократно платима сума, която се изплаща до 15 октомври 2023 г. въз основа на заявления за подпомагане, одобрени от компетентния орган до 31 март 2023 г.
  • финансиране на мярката: до 5 % от общото участие на ЕЗФРСР в Програмата за развитие на селските райони за периода 2021—2022 г.
  • подпомагането се предоставя на земеделски стопани или МСП, занимаващи се с преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти, включени в приложение I към ДФЕС, или на памук, с изключение на рибни продукти. Резултатът от производствения процес може да бъде продукт, който не е включен в обхвата на посоченото приложение.

При предоставянето на подпомагане по настоящата мярка, държавите членки трбва да вземат предвид подпомагането, предоставено по други инструменти за подпомагане на национално равнище или на равнището на Съюза, или по частни схеми в отговор на последиците от руското нашествие в Украйна.

Новата извънредна временна мярка е насочена към справяне с проблемите с ликвидността, които излагат на риск непрекъснатостта на селскостопанските дейности и на дейността на малките предприятия, занимаващи се с преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти.

Целта на подпомагането е да осигури конкурентоспособността на предприятията от селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост и жизнеспособността на стопанствата в ЕС. Регламентът посочва, че наличните ресурси следва да се насочат основно към най-засегнатите от последиците от руското нашествие в Украйна бенефициери и да се предоставят въз основа на обективни и недискриминационни критерии. По отношение на земеделските стопани следва да бъде възможно тези критерии да включват производствени сектори, видове земеделие или структури на земеделските стопанства, а по отношение на МСП — сектори, видове дейност, видове региони или други специфични ограничения.

Необходими предпоставки за прилагане на новата мярка в България:

  • програмиране на новата мярка от страна на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 (УО);
  • одобрение на новата мярка от Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020 г. и нотифициране от УО до ЕК като изменение на Програмата;
  • одобрение на нотификацита от ЕК;
  • паралелно следва да бъде разработен от Министерство на земеделието проект на Закон за изменение и допълнение на ЗПЗП, обществено обсъждане, гласуване в Народното събрание и обнародване в Държавен вестник (ДВ)- това ще регламентира прилагането на новата мярка на ПРСР 2014-2020 чрез Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и създаване на правно основание за издаване на наредба за нейното прилагане;
  • разработване на проектонаредба за прилагане на новата мярка, обществено обсъждане и обнародване в ДВ;
  • издаване на Заповед за прием и  реализиране на приема.

Запознайте се с Регламент (ЕС) 2022/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 във връзка със специална мярка за предоставяне на извънредно временно подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в отговор на последиците от руското нашествие в Украйна👉 ТУК!

Източник: https://eur-lex.europa.eu/; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!