Влезлият в сила на 18.07.2022 г. Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1227 на Комисията от 15 юли 2022 година за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) № 808/2014 и (ЕС) № 809/2014 във връзка със специална мярка за предоставяне на извънредно временно подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в отговор на последиците от руското нашествие в Украйна, определя кода на новата извънредна мярка в ПРСР и подходящ показател за изпълнението й.

Новата извънредна мярка по ПРСР 2014-2020 ще бъде с код 22 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“, а показателят за изпълнението й е брой на стопанствата/бенефициерите, получаващи подкрепа.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1227 указва, че максималният брой на измененията на програмите за развитие на селските райони (определен в Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014) няма да се прилага за предложенията за изменение на ПРСР, които са направени в отговор на последиците от руското нашествие в Украйна и включват и несвързани с това събитие изменения, при условие че тези предложения са представени на Комисията до 30 юни 2023 г. Така ЕК предоставя на държавите членки по-голяма гъвкавост при използването на ПРСР в отговор на последиците от руското нашествие в Украйна.

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1227 се изменя и Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие, за да може новата мярка 22  да бъде включена в съответните разпоредби, които се прилагат по отношение на несвързаните с площ и с животни мерки за развитие на селските райони.

👉Запознайте се с 👉Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1227 на Комисията от 15 юли 2022 г.

Както НСМ писа, от 30 юни е в сила Регламент (ЕС) 2022/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 във връзка със специална мярка за предоставяне на извънредно временно подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в отговор на последиците от руското нашествие в Украйна.

Целта на подпомагането е да осигури конкурентоспособността на предприятията от селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост и жизнеспособността на стопанствата в ЕС. Регламентът посочва, че наличните ресурси следва да се насочат основно към най-засегнатите от последиците от руското нашествие в Украйна бенефициери и да се предоставят въз основа на обективни и недискриминационни критерии. По отношение на земеделските стопани следва да бъде възможно тези критерии да включват производствени сектори, видове земеделие или структури на земеделските стопанства, а по отношение на МСП — сектори, видове дейност, видове региони или други специфични ограничения.

С обнародвания в ДВ. бр. 61 от 02.08.2022 г. Закон за изменение на ЗПЗП вече е създадена правна рамка за изменение на ПРСР 2014-2020 и разработването на наредба за прилагането на новата антикризисна мярка в ИСАК, чийто бюджет се предвижда да бъде 33 млн. евро. Необходимите предпоставки за прилагане на новата мярка 22 от ПРСР 2014-2020 в България са:

  • програмиране на новата мярка 22 от страна на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 (УО);
  • одобрение на новата мярка от Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020 (КН) и нотифициране от УО до ЕК като изменение на Програмата;
  • одобрение на нотификацита от ЕК;
  • паралелно разработване на проектонаредба за прилагане на новата мярка 22, обществено обсъждане и обнародване в ДВ;
  • издаване на Заповед за прием и реализиране на приема.

*В рамките на проведеното на 25.08.2022 г. онлайн заседание на Консултативния съвет по животновъдство към МЗм, министър Гечев сподели, че до 2 седмици се очаква УО да представи на членовете на КН на ПРСР 2014-2020 проект на нова мярка 22 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ в ПРСР 2014-2020.

Източник: https://eur-lex.europa.eu/; https://ruralnet.bg/; МЗм

ВИЖТЕ ОЩЕ*:

*Публикацията е актуализирана на 26.08.2022 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!