В рамките на проведеното на 19 февруари 2021 г. 16-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бяха обсъдени и гласувани предложения на Управляващия орган (УО) на Програмата за промени в текста на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ и подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“(ТПП), както и критерии за подбор на проектни предложения по двете подмерки.

Промените са свързани с 2- годишното удължаване на ПРСР 2014-2020 и одобрената от КН актуализация на Финансовия план на програмата, изразяващи се в добавянето на общо 887 408 333 евро публични средства към ПРСР 2014-2020 за преходните 2021 и 2022 години, съгласно условията на т. нар. „Преходен регламент“ (Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета) от 23.12.2020 г.

Финансов ресурс

Съгласно одобрената от КН актуализация на Финансовия план на ПРСР 2014-2020 за преходните 2021 и 2022 години за двете подмерки са осигурени средства по линия на инструмента на ЕС за възстановяване EURI/NextGeneration EU, както следва:

  • 24 600 000 евро публични средства се насочват към подмярка 6.1.;
  • 20 000 000 евро публични средства се насочват към подмярка 6.3.

По информация на УО, предвиденият бюджет по подмярка 6.1 се очаква да осигури възможност за подкрепа на над 950 проекта на млади земеделски стопани, а този за подмярка 6.3 се очаква да подкрепи над 1 300 проекта на малки земеделски стопани.

Намеренията на УО са средствата по двете подмерки да бъдат на разположение на бенефициентите още през 2021 календарна година.

Одобрени от КН промени

  • подмярака 6.1: прецизиран е подхода за определяне на критериите за оценка в контекста на целевата насоченост на средствата по линия на инструмента на ЕС за възстановяване EURI като се добавя нов приоритет за проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване;
  • подмярка 6.3: за проектни предложения, подадени след 01.01.2021 г., отпада изискването към кандидатите да са получили минимум 33% от общия доход за преходната година от земеделски дейности; прецизиран е подхода за определяне на критериите за оценка в контекста на целевата насоченост на средствата по линия на инструмента на ЕС за възстановяване EURI като се добавя нов приоритет за проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване; териториалният критерий за планински райони вече ще включва необлагодетелствани райони с природни и други ограничения и/или места по Натура 2000.

Очаквани приеми през есента на 2021 г.

Съгласно проекта на Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 за 2021 година (ИГРП- 2021), прием по подмярка 6.1 и подмярка 6.3 се очаква да има в периода септември- октомври 2021 г.

Приемът по подмярка 6.1 е с планиран общ размер на безвъзмездната фиансова помощ по процедурата до 24 600 000 евро и с 25 000 евро максимален размер на финансиране.

Приемът по подмярка 6.3 е с планиран общ размер на безвъзмездната фиансова помощ по процедурата до 20 000 000 евро и с 15 000 евро максимален размер на финансиране.

Проектът на ИГРП- 2021 не беше глсуван в рамките на 16- тия КН, тъй като в края на заседателния ден нямаше необходимия кворум. УО пристъпи към писмена съгласувателна процедурата, след чието приключване се очаква одобреният график да бъде публикуван.

👉Гласувани от КН критерии за подбор по подмярка 6.1 ТУК!📌

👉Гласувани от КН критерии за подбор по подмярка 6.3 ТУК!📌

 

КН одобри добавяне на 1.9 млн. евро към подмярка 2.1.2 от ПРСР 2014-2020 за подкрепа на съветническата дейност за малките стопанства 

Във връзка с безплатната съветническа дейност на Национална служба съвети в земеделието (НССЗ), подпомагана чрез подмярка 2.1.2. „Консултантски услуги за малки земеделски стопани“(TПП) от ПРСР 2014-2020 и очаквания през есента на 2021 г. прием по подмерки 6.3 и 6.1, членовете на КН гласуваха на 19.02.2021 г. предложението на УО за увеличаване с 1.9 млн. евро бюджета на подмярка 2.1.2., базирано на анализ на НССЗ по подмярка 2.1.2.

👉Комитетът за наблюдение на ПРСР гласува добавяне на 887,4 млн. евро към бюджета за преходните 2021 и 2022 години. Какво е разпределението по мерки и подмерки?

Благодарение на финансовата подкрепа на мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството” от ПРСР  2014-2020, НССЗ предоставя безплатно на малките земеделски стопанства и младите фермери съветнически и консултантски услуги, които са групирани в различни консултантски пакети (КП), покриващи включително изготвяне на бизнес планове по всички подмерки от Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства на ПРСР 2014-2020 (ТПП). НССЗ предоставя КП на кандидатите по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по ТПП“ и подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по ТПП“. Чрез КП ТП 5.1, финансирани чрез подмярка 2.1.2, експертите на НССЗ безплатно изготвят бизнес план, съдействат на кандидатите по процедурата при определяне на допустимостта, покриването на критерии за оценка, окомплектоването на документацията, електронното подаване на проектните предложения през ИСУН 2020 по подмярка 6.3, включително и съвети към одобрените кандидати за изпълнението на бизнес плана и др.

Членовете на КН на ПРСР 2014-2020 дадоха мандат на УО на ПРСР 2014-2020 г. да представи на Европейската комисия (ЕК) измененията в Програмата. Очаква се публикуването на пълният пакет материали на УО на ПРСР 2014-2020, представени на 16-то заседание на КН, финализиране на преговорния процес между ЕК и УО, както и получаването на официално решение на ЕК за одобрение на настоящата нотификация на ПРСР 2014-2020.

Източник: МЗХГ; www.naas.government.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!