17 са проектните предложения, подадени в рамките на приема по подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014-2020. Общата стойност на всички подадени проектни предложения е 7 315 665.91 лв., при общ бюджет на процедурата от 29,337 млн.лв. (90% от средствата са осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 10 % е националното съфинансиране).

Това установи справка, направена от Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020).

В периода от 18 юли до 30 октомври 2022 г. бе реализирана процедура чрез подбор на проектни предложения № BG 06RDNP001-1.004 по подмярка 1.2.Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ на ПРСР 2014-2020. Подпомагането по прилаганата за първи път в България подмярка 1.2. е насочено към повишаване на знанията и уменията на земеделските и горските стопани, както и заетите лица в стопанствата им. Крайният срок за подаване на проектни предложения в ИСУН бе удължен с един месец, до 17:30 ч. на 30.10.2022 г.

ДОПУСТИМИ кандидати

Допустимите кандидати са организациите, които предоставят трансфер на знания чрез демонстрационни дейности, в т.ч.: а) висши училища; б) професионални гимназии; в) научни институти и г) опитни станции /Държавно предприятие „Научно-производствен център“. Организациите трябва да имат право да провеждат научно-изследователска дейност или образователна дейност в областта на селското или горското стопанство, или в областта на хранителните технологии.

ДОПУСТИМИ за подпомагане дейности

По подмярката се подпомагат дейности по организирането и провеждането на демонстрационни дейности в областта на селското стопанство и горското стопанство, включително:

  • а) Дейности по провеждане на демонстрационни дейности за земеделски стопани и/или горски стопани и заетите лица в техните стопанства с продължителност за една дейност от 1 ден, наречени за кратко демонстрации;
  • б) Инвестиции, необходими за изпълнението на демонстрациите по буква „a”, предвидени в проектното предложение- не са задължителна част от проектното предложение.

Предстои ръководителят на УО на ПРСР 2014-2020 да опередели със заповед Оценителна комисия, която да оцени и класира проектните предложения по подмярка 1.2.

ОЦЕНКА и класиране на проектите

Оценката и класирането на проектните предложения по настоящата процедура ще се извършват от оценителна комисия, определена със заповед на ръководителя на УО. Оценката на проектните предложения включва:

  • а) Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта (ОАСД);
  • б) Етап 2: Техническа и финансова оценка (ТФО).

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта

Одобреният проект се изпълнява в срок до 30 (тридесет) месеца, считано от датата на подписването на административния договор за предоставяне на финансова помощ. Крайният срок за изпълнение на проекта е до 1 октомври 2025 г.

ЗУ на НСМ пожелава успех на кандидатите и експедитивност на администрацията при оценката и договорирането на проектите!

Източник: http://2020.eufunds.bg/; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ: ЗУ на НСМ проведе в София среща с научната общност и потенциални бенефициенти за представяне на възможностите за подкрепа по подмярка 1.2 на ПРСР

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!