Във връзка с приключилия на 30.09.2021 г. прием по процедура BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) съобщи, че в най-кратки срокове ще предприеме действия по извършване на посещение на място за проектните предложения, които включват инвестиции за строително-монтажни работи (СМР) и трайни насаждения.

 

ВАЖНО: Разходи за СМР и/или създаване на трайни насаждения извършени преди посещението на място са недопустими за подпомагане!

ВАЖНО: Разплащателна агенция задължително извършва посещение на място за проекти, включващи СМР и/или създаване на трайни насаждения в срок до 1 месец от приключване на приема на проектните предложения.

 

От 1 991 подадени проекта 123 са дублирани- 1 868 ще бъдат включени в оценките за АСД и ТФО

Припомняме, че в рамките на приема по процедура BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 бяха подадени общо 1 991 проекта през ИСУН 2020. По данни на ДФЗ от общия брой подадени проекти 123 са дублирани. „Съгласно условията за кандидатстване на разглеждане подлежи само последния подаден по време проект, а предходните се считат за оттеглени“, уточняват от ДФЗ и посочват „В тази връзка на оценка за административно съответствие и допустимост и техническа и финансова оценка ще бъдат включени 1 868 броя проектни предложения със заявена стойност на субсидията 734 722 906,50 лв. Разполагаемият бюджет по процедурата е в размер на 431 997 104 лева.

На оценка за административно съответствие и допустимост (ОАСД) и техническа и финансова оценка (ТФО) ще бъдат включени 1 868 броя проектни предложения със заявена стойност на субсидията 734 722 906,50 лв., при разполагаем бюджет по процедурата в размер на 431 997

Предстои оценка на постъпилите проектни предложения от ДФЗ

Оценката и класирането на проектните предложения ще се извършват от Оценителна комисия, назначена с акт на изпълнителния директор на ДФЗ. Оценката на проектните предложения включва: Етап 1: ОАСД и Етап 2: ТФО.

ВАЖНО е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020, тъй като кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата. За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН 2020. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН 2020.

 

Съгласно условията за кандидатсване, оценителната комисия има право да намали размера на заявената финансова помощ, когато след класирането по критериите за оценка за проектното предложение не е наличен финансов ресурс по Инструмента на ЕС за възстановяване (ЕИВ). В тези случаи на Етап 2: ТФО оценителната комисия извършва допълнителна оценка на показателите на бизнес плана в съответствие с одобрения размер на финансовата помощ и проектното предложение може да бъде отказано, когато след оценката не отговаря на условието за икономическа жизнеспособност и постигането на показателите, посочени в бизнес плана. БФП за инвестиции, попадащи в Приложение № 1, с изключение на сменяема прикачна техника, се финансира изцяло от бюджета по Инструмента на ЕИВ за възстановяване. При изчерпване на финансовите средства от ЕИВ, тези разходи се финансират от ЕЗФРСР (50 % за проекти с размер на заявените за подпомагане разходи до 1 955 800 лв.; 35 % за проекти с размер на заявените за подпомагане разходи над 1 955 800 лв.) в рамките на общия размер на БФП по процедурата.

👉 ВСИЧКИ разяснение на УО по прием’2021 на подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020

Източник: ДФЗ; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!