Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува Заповед № 09-693 от 21.06.2021 г. за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020.

Общественото обсъждане на предложените промени в насоките за кандидатстване по текущия прием на подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020 приключи на 10.06.2021 г. Съгласно актуализираните насоки по процедурата:

  • с 5 000 000 евро публични средства е увеличен бюджета по процедурата
  • до 17:30 ч. на 30 септември 2021 г. е удължен крайният срок за прием на проектни предложения в ИСУН 2020.

👉Запознайте се със👉Заповед №09-693 от 21.06.2021 г. за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!