Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане проект на заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020.

Промените предвиждат:

  • увеличаване на бюджета по процедурата с 5 000 000 евро публични средства и
  • удължаване срока за прием на проектни предложения до 30 септември 2021 г.

 

До 10.06.2021 г. (включително) могат да се изпращат писмени предложения и коментари по публикуваните документи на електронна поща: rdd@mzh.government.bg

 

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!