Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.016 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от ПРСР 2014-2020.

Поради сигнали за злоупотреби по процедурите за провеждане на обществени поръчки по сключените договори на „Напоителни системи“ ЕАД за финансиране по подмярка 4.3, министърът на земеделието ги прекрати и в тази връзки отново предстои старт на процедурата за прием на проектни предложения на „Напоителни системи“ ЕАД.

13 май 2022 г. е обявената от УО индикативна дата за старт на процедурата.

До 09.05.2022 г., 23:59 ч. могат да се изпращат писмени предложения и коментари на електронна поща: rdd@mzh.government.bg и чрез ИСУН 2020.

 

Пакет с документи по настоящото обществено обсъждане са публикувани в сайта на МЗм👉ТУК и в сайта на ИСУН 2020👉ТУК!

Контекст

В периода 2 април- 3 юли 2020 г. бе реалиизран прием през ИСУН 2020 по две процедури на подмярка 4.3 от ПРСР 2014-2020: процедура BG06RDNP001-4.010 – „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ и процедура BG06RDNP001-4.011 – „Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“.

В периода на прием по процедурата за „Напоителни системи“ ЕАД са подадени 26 проектни предложения (ВИЖ👉32 проекта за възстановяване на хидромелиоративна инфраструктурата са подадени по подмярка 4.3 на ПРСР 2014-2020). След етапа за оценка на проектите за административно съответствие и допустимостта по процедурата за последваща обработка на етап ТФО са допуснати 24 проектни предложения (ВИЖ👉 Подмярка 4.3 на ПРСР: 2 проекта на „Напоителни системи“ ЕАД не са допуснати до техническа и финансова оценка и ВИЖ👉 Подмярка 4.3 на ПРСР: Одобрени са 24 проекта на „Напоителни системи“ ЕАД). Със Заповед № РД09-668/ 01.07.2021 г. на ръководителя на УО е увеличен бюджетът на процедурата с 18 149 824 лв. (ВИЖ👉 Подмярка 4.3 на ПРСР: С 9,28 млн. евро е увеличен бюджета за „Напоителни системи“. Вижте Заповедта!). В последствие поради сигнали за злоупотреби по процедурите за провеждане на обществени поръчки по сключените договори, новият министър на земеделието ги прекрати.

Източник: МЗм; https://eumis2020.government.bg/; https://ruralnet.bg/; www.parliament.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!