Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО) публикува Заповед № РД 09-668/01.07.2021 г. за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.010 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“  по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от ПРСР 2014 – 2020.

С промените е увеличен бюджета по процедурата с 9 280 000 евро (18 149 824 лева) публични средства, които покриват общия размер на допустимите разходи, определен от оценителната комисия по процедурата. След увеличението общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 106 980 840,09 лв.

32 проекта за възстановяване на хидромелиоративна инфраструктурата са подадени по подмярка 4.3 на ПРСР 2014-2020

Подмярка 4.3 на ПРСР: 2 проекта на „Напоителни системи“ ЕАД не са допуснати до техническа и финансова оценка

В доклада на директора на Дирекция „Развитие на селските районите“ към МЗХГ се пояснява „на 16-то заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., проведено на 19.02.2021 г. е прието предложението на Управляващия орган да бъде увеличен бюджетът на подмярката с 10 млн. евро публични средства, с цел финансиране на по-голям брой проектни предложения в рамките на проведения период на прием през 2020 г., който към момента е в процес на оценка. Изменението на Програмата за развитие на селските райони е изпратено до Европейската комисия на 11 март 2021 г., а предложеното изменение, съгласно условията на чл. 65, параграф 9 от Регламент (ЕС) №1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г., може да се прилага от датата на подаване на искането за изменение до Комисията“.

👉Запознайте се със 👉Заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.010 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014 – 2020.

Източник: МЗХГ; https://eumis2020.government.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

ПОКАНА за работна среща на 7 юли за „Набиране на идеи в подкрепа на структурирането на национална иновационна екосистема чрез AKIS“

ЗУ на НСМ организира 2 семинара в края на юли по подмерки 4.1 и 4.2 от ПРСР 2014-2020 и дискусии по новата ОСП 2023-2027

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!