Управляващият орган (УО) на ПРСР 2044-2020 публикува „Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-4.010 – Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ от подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ на ПРСР 2014-2020.

От публикуваната информация става ясно, че 2 проектни предложения, подадени от „Напоителни системи“ ЕАД по процедура BG06RDNP001-4.010 по подмярка 4.3 на ПРСР 2014-2020, не са допуснати на последващ етап за техническа и финансова оценка, а кандидатът може да подаде писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред ръководителя на УО в едноседмичен срок от съобщението в ИСУН.

Оценката и класирането на проектните предложения, съгласно условията за кандидатстване по посочените процедури, се извършват от оценителна комисия, назначена с акт на ресорния заместникминистър на земеделието, храните и горите, в качеството му на Ръководител на УО на ПРСР 2014-2020. Оценката на проектните предложения включва:

 • Етап 1: Оценка на административно съответствие и допустимост (оценка на АСД);
 • Етап 2: Техническа и финансова оценка (ТФО).

ТФО се извършва само за проектните предложения, които са преминали успешно оценка на АСД.

32 проекта за възстановяване на хидромелиоративна инфраструктурата са подадени по подмярка 4.3 на ПРСР 2014-2020

В периода от 02.04.2020 г. до 03.07.2020 г. бе реализиран прием по две процедури на подмярка 4.3 чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 (ИСУН 2020):

 • BG06RDNP001-4.010 – Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване;
 • BG06RDNP001-4.011 – Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване.

В рамките на приема:

 • 26 проектни предложения са подадени по процедурата за „Напоителни системи“ ЕАД; общата им стойност е 114 762 927 лева, при определен общ бюджет по процедурата в условията за кандидатстване в размер на 88 831 016 лева;
 • 6 проектни предложения са подадени по процедурата за сдружения за напояване и други юридически лица, като тяхната обща стойност е 12 075 464 лева, при определен общ бюджет по процедурата в размер на 9 870 112 лева.

Приоритет и по двете процедури се предоставя за проектни предложения за инвестиции в хидромелиоративни съоръжения:

 • в незадоволително състояние и целящи повишаване на тяхната ефективност чрез постигане на по-високо ниво на показателя за потенциална относителна икономия на вода;
 • осигуряващи достъп до напояване до по-голям брой земеделски стопани или по-обширни поливни площи;
 • доставящи вода за напояване на площи, заети с приоритетни земеделски култури;
 • които осигуряват допълняемост с използването на съвременни и ефективни напоителни системи в земеделските стопанства;
 • насочени към внедряване на иновации, включително такива, свързани с опазване на компонентите на околната среда и повишаване на тяхната ефективност.

👉Списък на УО на недопуснатите до ТФО проектни предложения по процедура BG06RDNP001-4.010 по подмярка 4.3 на ПРСР 2014-2020 с посочени основания за недопускането👉ТУК📌

Източник: МЗХГ; https://eumis2020.government.bg/; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

ПРСР: МЗХГ търси възможност за удължаване на приема по подмярка 4.1, а по 4.2 предстои по-детайлно обсъждане

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!