Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) организира провеждането на работна среща за „Набиране на идеи в подкрепа на подпомагане на интелигентни селища (smart villages) и решения в България“.

Гост-лектор от Европейската комисия (ГД „Земеделие и развитие на селските райони“/ГД АГРИ) ще запознае участниците с концепцията за smart villages и възможностите за подкрепа в стратегическите планове по ОСП и извън тях.

 

Срещата е определена за 28 юни 2022 г. от 10:00 до 16:30 ч. и ще се проведе в х-л „Метрополитън“ , гр. София, при дневен ден съгласно предварителната програма, която можете да изтеглите👉ПРОГРАМА_28.06.2022

Контекст

Концепцията за „интелигентни селища“ (от английски език „smart villages“) се появява като резултат от декларацията за развитие на селските райони от европейската конференция в Корк, Ирландия (2016) и последвалата я съвместна инициатива EU Action for SMART VILLAGES на трима европейски комисари, в която се прави преглед на основните области на политиката на ЕС, които могат да допринесат за развитието на интелигентни селища в ЕС, както и се предлагат конкретни действия за насърчаване на развитието на „интелигентни селища“,на основава на широк кръг от политики на ЕС,включително развитие на селските райони, регионално развитие, научни изследвания,  транспорт,енергетика, цифрови политики и др.

Едно от тези действия е стартирането на пилотен проект за интелигентни еко-социални селища, иницииран от Европейския парламент и изпълняван в рамките на дейността на ЕК (ГД АГРИ), в резултат на който се въвежда работно определение за „интелигентни селища“/smart villages (в селски райони):

„Интелигентните селища“ са общности в селските райони, които използват иновативни решения за подобряване на тяхната устойчивост, като се основават на местните силни страни и възможности.

 • „Интелигентните селища“ прилагат подход на участие (партиципативен подход) за разработване и прилагане на стратегии за подобряване на техните икономически, социални и/или екологични условия и прилагат интелигентни решения (на основата на цифровите технологии, но и не само!)
 • „Интелигентните селища“ работят в сътрудничеството и си партнират с други общности и заинтересовани страни в селските и градските райони.
 • Общностите в селските райони могат да включват едно или няколко селища без ограничения по отношение на административните граници или броя на жителите (основава се на общностната идентичност).
 • Подход на участие (партиципативен подход) означава активно участие на местната общност в изготвянето и вземането на решения по отношение на стратегиите за развитие на „интелигентните селища“.
 • Цифровите технологии включват информационни и комуникационни технологии и са лост, който осигурява възможности на „интелигентните селища“ да стават по-активни, да използват по-добре ресурсите си и да подобрят привлекателността на селските райони и качеството на живот на жителите на селските райони. Използването на цифрови технологии не е предварително условие за превръщането на едно селище в интелигентно такова (но високоскоростният широколентов достъп улеснява прилагането на цифровите решения).

Европейската мрежа за развитие на селските райони (ENRD) публикува серия от документи в тази сфера на специално създаден за целта портал, включващ и секция със специфичен акцент върху политически инициативи.

Впоследствие стартират два нови проекта на ГД „Земеделие и развитие на селските райони:

 1. Smart Rural 21, който е насочен на местно ниво (на ниво интелигентни селища). Това е един ключов пилотен проект, насочен към промотиране на прилагането на интелигентни селища за развитие на малките селища в ЕС, както и на основата на резултатите от проекта ще бъдат направени заключения относно възможностите за интервенция на новата ОСП по отношение на smart villages.
 2. Smart Rural 27 пък има за цел да повлияе на политиките за развитие на „интелигентни селища“ в момент, когато започва новия програмен период, и се изготвят стратегическите планове на ОСП както и да подпомогне държавите членки и селските общности в тях за прилагането на ОСП и други политики и инициативи на ЕС, които потенциално биха могли да подпомогнат развитието на „интелигентни селища“ в Европейски съюз.

Каква е ситуацията в България?

До този момент тази тема отсъства от процеса на планиране на стратегическите документи за следващия програмен период и концепцията Smart Villages („интелигентни селища“) не е включена в разработването на стратегическия план за ОСП 2023-2027. С малки изключения отсъстват каквито и да са форми на дискусии как да се подкрепи използването/прилагането й чрез ОСП или свързани с нея интервенции в селските райони или чрез други инструменти и фондове (различни от ОСП).

НСМ организира настоящата работна среща с цел:

 • запознаване и привличане на заинтересованите страни в тематичната работа на НСМ по приоритетна за ЕК и нова за страната ни тема „Smart Villages”;
 • да се създадат условия за взаимен обмен на опит, знания и информация с цел подпомагане на прилагането на интелигентни селища и решения в България;
 • да бъдат генерирани нови решения и предложения от заинтересованите страни въз основа на добри европейски практики и националния опит;
 • да се установи какви партньорства, комуникационни връзки и нови механизми биха способствали за подпомагане на прилагането на интелигентни селища и решения в България;
 • да бъде получена обратна връзка по темата от широк кръг заинтересовани страни и своевременното и адресиране към УО с предложения.

Поканват се за участие представители на всички заинтересованите страни по темата.

Очакваме представители на:

 • организации на МИГ и МИГ;
 • организацията на общините;
 • организации на читалища и читалища;
 • организации на земеделски/горски производители;
 • организации на преработватели;
 • представители на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 и ПМДР 2014-2020;
 • представители на други Управлящи органи на ЕСИФ, ангажирани с подхода ВОМР и ЦКЗ;
 • представители на Националната рибарска мрежа и МИРГ;
 • различни структури/мрежи/движения/хъбове и пр., подкрепящи развитието на „smart villages“ и дигитализацията в селските райони;
 • експерти и др. заинтерсовани страни, участвали в програмирането и прилагането на ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020 и др

 

Необходима е предварителна регистрация

Ваше предварително потвърждение за участие можете да направите най-късно до 27.06.2022 г. (включително). За потвърждение на участие можете:

 • да изпратите мейл до office@ruralnet.bg с потвърждение, име, организация/фирма на участващите или
 • да се свържете с нас на тел. 0892 29 25 97.

Броят на участниците в работната среща е лимитиран. Очакваме Ви!

 

 

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:ПОКАНА за работна среща „Набиране на идеи и обратна връзка относно прилагането на процедурите за избор на изпълнител по ПРСР 2014-2020, предложения за справяне с предизвикателствата и подготовка за новия програмен период“

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!