Ръководството на ДФЗ заявява, че средствата декларирани от фонда се възстановяват на 100% от ЕК и няма никакво забавяне в изплащането им.

Европейската комисия (ЕК) регулярно и в пълен размер възстановява сумите по ЕФГЗ и ЕЗФРСР към Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ), съобщиха днес от пресслужбата на администрацията.

ДФЗ пояснява, че за настоящата календарна година до момента размерът на възстановените субсидии е  близо 1 млрд. евро (997 935 367 евро). Информацията на ДФЗ показва:

  • 769 963 833 евро са върнати към ДФЗ по линия на директните плащания и селскостопанските пазарни механизми, които се финансират от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). Последният транш е от 3 септември 2020 г. в размер на 430 569 евро.
  • Общият размер на възстановените субсидии по ПРСР е 227 971 534 евро, като последният транш от тях е преведен на 18 август 2020 г. и е в размер на 82 292 382 евро. Средствата за ПРСР идват по линия на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

 

ДФЗ публикува на 24.09.2020 г. в профила на администрацията във фейсбук следната информация*:

От началото на настоящия програмен период до момента (24.09.2020г.) възстановените средства от ЕК по линия на ЕЗФРСР са в размер на 1 071 786 507 евро.
В края на всеки месец ДФЗ – РА публикува актуална справка за изпълнението на ПРСР 2014-2020 на сайта на фонда (https://dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/prsr–2014-2020-pulic/). Справката съдържа четири таблици. Първата дава данни за договорените и изплатени средства по инвестиционните и публични мерки на програмата. Втората – за мерките от ПРСР 2014-2020, отнасящи се за плащанията на площ (които се прилагат като част от директните плащания).
Третата таблица съдържа данни за цялостното изпълнение на ПРСР (https://dfz.bg/…/%D0%98%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B5… ). От общия бюджет по програмата, който е в размер на 2 917 848 203 евро ( 2 366 716 966 евро – ЕЗФРСР и 551 131 237 евро Национално Финансиране) към 31 август са договорени 2 066 786 219 ( 1 516 439 592 евро от ЕЗФРСР и 550 346 627 евро НФ), като изплатените средства възлизат на 1 114 983 549 евро (47% от бюджета само на ЕЗФРСР – без националното съфинансиране).
Четвъртата таблица съдържа данни за цялостното изпълнение на оперативните програми за периода 2014-2020.
ПРСР 2014-2020 започна да се прилага чрез ИСУН от пролетта на 2018 г., съгласно промени в ЗПЗП. До тогава бенефициентите подаваха проектните си предложения в ЦУ на ДФЗ или в регионалните структури на фонда. Служителите от Разплащателната агенция въвеждаха изпълнението на програмата в ИСАК (Интегрирана система за администриране и контрол – акредитирана за дейността на РА).
Справката в ИСУН съдържа данни за изпълнението на програмата от стартирането на нейното прилагане в електронен вариант (от пролетта на 2018 г.) Информацията в ИСУН се отнася единствено и само за извършени плащани по проекти, подадени чрез системата ИСУН. С цел осигуряване на прозрачност и публичност при изпълнението на ПРСР 2014-2020 г., ДФЗ – РА публикува всеки месец актуални данни за договорените и платени средства по програмата – обобщени за всички извършени приеми (в ИСАК и ИСУН) от началото на програмния период.“

 

Източник: ДФЗ; www.facebook.com/DFZemedelieRA; МЗХГ

*Публикацията е актуализирана на 24.09.2020 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!