През последните седмици в медийното пространство се разпространява „разхвърляна“ информация за подготвяните от министерството на земеделието (МЗм) антикризисни мерки за преодоляването на последиците от военния конфликт в Украйна. Тъй като от месец март т.г. насам ЕС създаде няколко възможни инструмента, по които страните на ЕС да подпомогнат своите фермери и преработватели, за по-ясен ориентир в синтезиран вид обобщаваме ЕС-инструментите, до къде е България в процеса на тяхното използване и какво могат да очакват фермери и преработватели.

1. По Временната рамка за държавни помощи при кризи в подкрепа на икономиката заради войната в Украйна

*На 29 юли 2022 г. МЗм публикува проект на схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ с конкретните параметри, които предстои да бъдат одобрени от ЕК, след което трябва да бъдат утвърдени указанията за прилагането на схема и да стартира нейното изпълнение. Указанията за прилагане на помощта, условията за кандидатстване и сроковете за изплащане ще бъдат утвърдени с решение на Управителния съвет на Държавен фонд “Земеделие”. По тази нова схема ще се подпомагат земеделски стопани, които: са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.; отговарят на определението за малки и средни предприятия съгласно Приложение І от Регламент (ЕС) 702/2014; не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или да не са обявени в несъстоятелност; не са в производство по ликвидация. Бюджетът на помощта е в размер на 426 000 000 лв. и се предвижда да бъде разпределен в следните направления:

  • 204 000 000 лв. за едри и дребни преживни животни, коне, и пчелни семейства;
  • 222 000 000 лв. за плодове и зеленчуци (ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши, вишни, ягоди полски, малини полски, сливи, десертно грозде, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан, пипер полски, домати оранжерийни, краставици оранжерийни, пипер оранжериен, ягоди оранжерийни, малини оранжерийни, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши), маслодайна роза, ориз, винени лозя, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати и марули, бамя, тиквички и тютюн.

Припомняме, че новата Временна рамка беше приета от ЕК на 23.03.2022 г. и ще бъде в сила до 31.12.2022 г. Държавите членки могат да въвеждат схеми за отпускане на максимум 62 000 евро (след като ЕК увеличи първоначалния таван от 35 хил. евро) на засегнати от кризата дружества, които осъществяват дейност в секторите селско стопанство, рибарство и аквакултури, и максимум 400 000 евро на засегнато от кризата дружество, осъществяващо дейност в някой от останалите сектори. Не е необходимо тази помощ да бъде свързана с повишаване на цените на енергията, тъй като кризата и ограничителните мерки срещу Русия засягат икономиката по множество начини, включително чрез физическо прекъсване на веригата на доставки. Тази подкрепа може да се предоставя под всякаква форма, включително преки безвъзмездни средства.

2. По влезлият в сила на 30 юни Регламент за нова антикризисна мярка, която да финансира с до 5% от бюджета на ПРСР за 2021-2022 г. прякото подпомагане с до 15 хил. € на фермер и до 100 хил. € на МСП

Съгласно влезлият в сила на 30.06.2022 г. Регламент (ЕС) 2022/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 във връзка със специална мярка за предоставяне на извънредно временно подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в отговор на последиците от руското нашествие в Украйна., новата извънредна временна мярка предвижда:

  • таван на подкрепата до 15 000 € за фермер и до 100 000 € за малки и средни предприятия (МСП);
  • еднократно платима сума, която се изплаща до 15 октомври 2023 г. въз основа на заявления за подпомагане, одобрени от компетентния орган до 31 март 2023 г.
  • финансиране на мярката: до 5 % от общото участие на ЕЗФРСР в ПРСР за периода 2021—2022 г.
  • подпомагането се предоставя на земеделски стопани или МСП, занимаващи се с преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти, включени в приложение I към ДФЕС, или на памук, с изключение на рибни продукти. Резултатът от производствения процес може да бъде продукт, който не е включен в обхвата на посоченото приложение.

При предоставянето на подпомагане по настоящата мярка, държавите членки трбва да вземат предвид подпомагането, предоставено по други инструменти за подпомагане на национално равнище или на равнището на Съюза, или по частни схеми в отговор на последиците от руското нашествие в Украйна.

👉С обнародваните на 02.08.2022 г. промени в ЗПЗП* вече е създадена правна рамка за изменение на ПРСР 2014-2020 и за разработването на наредба за прилагането на новата антикризисна мярка в ИСАК, чийто бюджет се предвижда да бъде 33 млн. евро.

Към настоящия момент все още няма официална информация от УО/МЗм в какъв срок се предвижда представянето на проекта на новата извънредна мярка за одобрението й от КН и дали се предвижда включването й към текущата 13-та нотификация на ПРСР 2014-2020, за която НСМ писа, или ще бъде предложена за одобрение от ЕК като 14-то изменение на Програмата.

3. По Делегиран регламент (ЕС) 2022/467 за предоставяне на извънредна помощ за приспособяване на производителите в селскостопанския сектор

Делегиран регламент (ЕС) 2022/467 урежда условията за изпозлването на помощта от Съюза в размер от 500 000 000 EUR за извънредни мерки за всички държави членки, от които 10 611 143 евро е определената за България извънредната подкрепа от ЕС. Регламентът дава право на държавите членки да могат да предоставят допълнителна национална помощ за тези мерки до максимум 200 % от съответната сума, въз основа на обективни и недискриминационни критерии, при условие че съответните плащания не водят до нарушаване на конкуренцията.

Като най-засеганти от конфликта между Русия и Украйна и последвалите международни икономически сътресения МЗм индентифицира земеделските стопани от секторите „свиневъдство“, „птицевъдство“, лозаро-винарския сектор и оранжерийно производство на зеленчуци, към които насочва нова извънредна финансова помощ с общ бюджет в размер на 62,2 млн. лв.

👉ДФЗ удължи до 17 август приема по извънредната помощ заради войната в Украйна за стопани от секторите „свиневъдство“, „птицевъдство“, лозаро-винарския сектор и оранжерийно производство на зеленчуци*

Източник: МЗм; ДФЗ; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ*:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!