Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-4.013 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 са публикувани на 01 юли 2021 г. (в 18:19 ч.) за ново обществено обсъждане.

Документите са публикувани в сайта на ИСУН 2020 👉ТУК и в сайта на МЗХГ👉ТУК.

08 юли 2021 г. до 23:59 ч. е крайната дата за подаване на предложения и възражения по публикуваните към процедурата на настоящото (второ) обществено обсъждане проекти на документи. Предложения и възражения могат да бъдат изпращани чрез ИСУН 2020 и на следния интернет адрес👉rdd@mzh.government.bg

 

Очаква се приемът да бъде реализиран в периода юли- ноември 2021 г.

Предвиден е прием с продължителност от 5 месеца, съгласно проекта за актуализация на Индикативната годишна работна програма на ПРСР 2014 – 2020 (ИГРП) за календарната 2021 г., чиято писмена съгласувателна процедура с членовете на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 изтече на 28 юни 2021 г. Очаква се МЗХГ да публикува актуализирината ИГРП 2021.

👉Запознайте се с публикуваните на 01.07.2021 г. за обществено обсъждане:

 

ЦЕЛ на подпомагнето

Целта на процедурата е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

 1. по-добро използване на факторите за производство;
 2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
 3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 4. подобряване опазването на околната среда.
 5. устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.

По подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ще се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

 • а) внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
 • б) внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
 • в) намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
 • г) подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
 • д) опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
 • е) подобряване на енергийната ефективност в предприятията, в това число използване на енергия от ВЕИ за собствено потребление и/или
 • ж) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
 • з) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
 • и) подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти, и/или
 • й) инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

ОБХВАТ 

Проектните предложения по подмярката трябва да се изпълняват на територията на Република България.

Проектните предложения, включващи инвестиции в преработка на продукти от приложение № І от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) в продукти извън приложение № І от ДФЕС или памук, са допустими за подпомагане, ако се изпълняват на територията на селските райони.

ДОПУСТИМИ кандидати

За подпомагане могат да кандидатстват еднолични търговци и юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са:

 • регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;
 • признати групи или организации на производители и извършвали дейност от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;
 • лица извършвали дейности по преработка на селскостопански продукти от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение.

БЮДЖЕТ на процедурата и размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП)

Процедурата за предоставяне на БФП се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), средства от Инструмент на Европейския съюз за възстановяване (European Union Recovery Instrument – EURI) и с национални средства.

 • 387 164 028,74  лв. е общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения.
 • 29 337 лв. е минималният размер на допустимите разходи за един проект;
 • 5 867 400 лв. е максималният размер на допустимите разходи по подмярката за един кандидат;
 • 5 867 400 лв. е максималният размер на допустимите разходи по подмярката за проекти за колективни инвестиции, представени от групи или организации на производители.

Максималният размер на допустимите разходи по настоящата процедура не може да надвишава горепосочения максимален размера за кандидатите и/или бенефициентите, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

Процент на съфинансиране

Финансовата помощ за одобрени проектни предложения е в размер до:

 1. 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти с размер на заявените за подпомагане разходи до  3 911 600 лева включително, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

а) за инвестиционни разходи в обхвата на Приложение № 1 „Списък на инвестициите, попадащи в обхвата на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване“ финансовата помощ се увеличава с до 25 %.

Финансовата помощ за общи разходи по проекта е в размер до 50 %.

2. 35 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти с размер на заявените за подпомагане разходи от 3 911 601.96 до 5 867 400 лева включително, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

а) за инвестиционни разходи в обхвата на Приложение № 1 „Списък на инвестициите, попадащи в обхвата на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване“ финансовата помощ се увеличава с до 25 %.

Финансовата помощ за общи разходи по проекта е в размер до 35 %.

🆕Оценителната комисия по чл. 33 от ЗУСЕСИФ има право да намали размера на заявената финансова помощ, когато не е наличен финансов ресурс по Инструмента на Европейския съюз за възстановяване след класирането по критериите за оценка. Заявената финансовата помощ се намалява за проектните предложения,  в това число и за тези с равен брой точки, за които е наличен частичен разполагаем бюджет,  след класирането на етап техническа и финансова оценка. В тези случаи оценителната комисия извършва допълнителна оценка на показателите на бизнес плана в съответствие с одобрения размер на финансовата помощ.

Източник: https://eumis2020.government.bg/; МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

ПОКАНА за работна среща на 7 юли за „Набиране на идеи в подкрепа на структурирането на национална иновационна екосистема чрез AKIS“

ЗУ на НСМ организира 2 семинара в края на юли по подмерки 4.1 и 4.2 от ПРСР 2014-2020 и дискусии по новата ОСП 2023-2027

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!