Мерките на Общата селскостопанска политика (ОСП) обикновено са ефективни, ефикасни, подходящи, последователни и добавят стойност по отношение на обмена на знания и насърчаването на консултантски дейности и иновации в селскостопанския и горския сектор и в селските райони.

Съществуват обаче слабости, включително ниско възприемане на мерки (достигащо до около 10% от земеделските стопанства в ЕС и 20% от бенефициентите на ОСП) и изпълнението варира в различните държави-членки.

Това са сред ключовите констатации от изследването за подкрепа на оценката за въздействието на общата селскостопанска политика върху обмена на знания и консултантските дейности, публикувано от Европейската комисия в края на месец февруари 2021 г.

Целта на оценката е да осигури основа за определяне дали е постигната целта на ОСП за „насърчаване на трансфера на знания и иновации в селското, горското и селските райони“. Оценката обхваща всички мерки на селскостопанската политика на ЕС, които оказват влияние върху обмена на знания и консултантските дейности, като се фокусира върху трансфера на знания, иновациите и предоставянето на съвети за земеделските производители и лесовъдите.

👉  Проучване в подкрепа на оценката за въздействието на ОСП върху обмена на знания и консултантски дейности ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

👉  Проучване в подкрепа на оценката за въздействието на ОСП върху обмена на знания и консултантски дейности РЕЗЮМЕ

Проучването оценява въздействието на ОСП 2014-2020 г. върху обмена на знания, консултантските дейности и иновациите. Мерките за развитие на селските райони предлагат пряка финансова подкрепа за обучение или съветнически/ консултантски дейности и за иновативните проекти на оперативните групи на EПИ-АГРИ. Заедно с няколко инструмента за ОСП, като мрежата на ЕПИ-АГРИ на ЕС, системата за консултации в земеделието и националните / регионалните мрежи на селските райони, пряко насърчават обмен на знания, консултантски и иновационни дейности. Други мерки за развитие на селските райони, като например агроекологичната мярка или инвестиционната мярка, също допринасят пряко или непряко за тези дейности за обмен на знания и консултации, като например подчиняват подкрепата на изискване за обучение или консултации. Освен тях, в лозаро-винарския сектор, специфична мярка за подкрепа също е посветена на иновациите. Това проучване разглежда тези дейности подкрепяни от ОСП във всички държави-членки на ЕС-28 и по-конкретно анализира казуси в осем държави-членки.

ПРЕПОРЪКИ

✅ Разработване на интегрирана визия за AKIS /Системи за знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС)/ на държавите-членки. При изготвянето на своите стратегически планове за ОСП, държавите-членки  трябва да разработят и изложат изчерпателна визия на своите СЗИСС, за да включат бъдещите намеси на ОСП по най-стратегическия начин. Определянето на приоритети следва да се насърчава заедно с идентифициране на взаимно допълване между съответните мерки за обмен на знания, иновации и съвети и СЗИСС на държавата-членка. Стратегията трябва да установи краткосрочна и средносрочна визия за насърчаване на укрепването и адаптирането на СЗИСС към нуждите на фермерите и обществото. Визията на Системи за знания и иновации в селското стопанство на държавата-членка трябва да бъде установена на регионално ниво в делегирана на държавата-членка. Този стратегически подход е важен, за да се гарантира, че подкрепата се използва по най-ефективния начин, подобрявайки информационните потоци между участниците и между различните географски нива, така че те да допринасят за постигането на целите на ОСП.

✅ Укрепване на съгласуваността между инструментите и мерките на ОСП и СЗИСС на държавите-членки. Оценката показа, че инструментите и мерките на ОСП като цяло са добре фокусирани върху целите на ОСП, но не са изрично свързани със СЗИСС. Въз основа на изчерпателен поглед върху съществуващата СЗИСС с техните силни и слаби страни, стратегическите планове по ОСП следва да посочат как ще бъдат проектирани и внедрени инструментите и мерките на ОСП в подкрепа и укрепване на СЗИСС на държавите-членки, в съответствие с приоритетите и цели, преследвани на национално ниво.  Трябва да се определи минимален дял от бюджета на ОСП за обмен на знания / съвети и иновации за всички държави-членки. Като се има предвид, че много заинтересовани страни все още не са запознати с концепцията за СЗИСС, неговото популяризиране на ниво ЕС, национално и регионално ниво е важно.

✅ Поддържане и развитие на EПИ- АГРИ. EПИ-АГРИ е успех по отношение на концепция, метод и изпълнение и показва потенциал по отношение на въздействието и отговаря на различни нужди от иновации, пред които са изправени секторът и земеделските производители и лесовъди. Поради това е важно да се поддържа мрежата на ЕПИ-АГРИ и да се подкрепят нейните дейности в ЕС / на местно / национално равнище. Оценката обаче идентифицира някои аспекти за подобряване на ефективността и въздействието на ЕПИ-АГРИ, описани в доклада.

✅ Насърчаване на информационните потоци между съветниците и фермерите, и научните изследвания. Информационният поток между съветниците и земеделските производители, и по-специално с оперативните групи и научните изследвания трябва да бъдат засилени. Следва да се стимулират съветниците да поемат инициативата да информират редовно за нуждите на фермерите и по-специално да поемат ролята на подкрепа за иновации.

✅ Поддържане на обучение и подкрепа на знанията за съветници. Необходимост от поддържане на обучение в различни форми и повишаване на квалификацията за съветниците, което им позволява  да отговорят на многобройните предизвикателства, пред които са изправени; добра практика е свързването на финансирането на съвети с обучението на съветници (като подмярка 2.1).

✅ Насърчаване на цялостни съвети в отговор на нуждите на фермерите, включително по теми от обществен интерес. Съветите наистина трябва да бъдат адаптирани към нуждите на фермерите, включително теми от обществен интерес, но също така да предоставят съвети относно икономическите и екологичните резултати на фермите по най-адаптиран начин за всяка ситуация. Съветническите услуги, които формират важна част от СЗИСС, трябва да бъдат вградени в системата с ясен поток от информация.

✅ Засилване достъпа на фермерите до съветнически услуги и насърчаване на консултантски дейности, като същевременно се дава възможност за еволюция на подходите. Очакванията и нуждите, възникващи в селскостопанския сектор, стават все по-многобройни и сложни, като обхващат конкурентоспособността, екологичните, климатичните, социалните проблеми и др. В този контекст земеделските производители трябва да имат достъп и да бъдат силно стимулирани да използват различни висококачествени форми на съвети, като се вземат предвид спецификите на тяхното стопанство. Този достъп трябва да бъде гарантиран за всички европейски земеделски производители и трябва да се предоставят финансови ресурси за подпомагане на тези дейности, макар и частично.
Тези съветнически дейности трябва да се насърчават от участници в СЗИСС , от организации на фермери и производители, мрежи и медии, но също така и от министерства,  университети и други.
В подкрепа на разнообразието от теми, по които ще са необходими съвети, би била полезна платформа за целия ЕС, събираща най-новите знания и иновативни практики, както и подкрепа от специалисти (тематични) съветници. Връзките с изследователи по конкретни теми са ключ, включително ЕПИ-АГРИ, свързващ ОСП с „Хоризонт Европа“.

✅ Поставяне на повече акцент върху достигането до „труднодостъпните“, които включват много конвенционални фермери. Предоставяне на специфично финансиране за ОСП, насочено към тези групи, с обмен на знания, съвети и иновации, адаптирани към техните специфични нужди. Разработване на стратегически подходи за насърчаване на най-ефикасния баланс между публични, частни и хибридни форми на обмен на знания и съвети в различни конфигурации (равнопоставени, индивидуални, малки групи и др.), работа със секторни органи и други ключови заинтересовани страни (напр. екологични и обществени НПО).

✅  „Насочване“. Трябва да се гарантира, че държавите-членки (управляващи органи на ОСП) проучват къде техните нужди от съвети и обучение са най-големи сред всички потенциални бенефициенти на ОСП, включително жени, млади хора, фермери и домакинства в селско стопанство и възрастни фермери и други селски предприятия и доставчици на услуги (SWOT и оценка на нуждите на стратегическите планове на ОСП) (като се вземе предвид и съгласуваността с разпоредбите на други европейски структурни и инвестиционни фондове за тези групи). Повишаване на информираността за това как мерките на ОСП могат ефективно да насочват изключени групи и да използват инструменти за обмен на знания, съвети и иновации като механизъм за подпомагане и укрепване на капацитета и управлението в този контекст.

✅ Подкрепа за обмен на знания, съвети и иновационни методи, базирани на нови технологии. В няколко държави-членки се забелязват трудности при финансирането на някои видове мерки, особено във връзка с новите технологии. Поради това мерките трябва да позволят финансиране на обмен на знания, съвети и иновационни дейности, основани на нови технологии, като дистанционно обучение, съвместна работа, дискусионни групи, уеб семинари и др., Както и дейности за обмен на знания и съвети за бенефициери на крайни потребители за това как да се използват тези нови технологии и методи.

✅ Намаляване на административната тежест. Намаляването на административната тежест е от ключово значение за подобряване на прилагането на мерките, осигуряване на ефективно разбиране на действието на мерките от управляващите органи и крайните бенефициенти и намаляване на транзакционните разходи за всички заинтересовани страни. Това предполага някои институционални промени както на равнище ЕС, така и на национално / регионално ниво, когато мерките са разработени. Препоръките са подробно описани в доклада.

✅ Преразглеждане и уточняване на събирането на данни за оценка и мониторинг на показателите. Тази оценка илюстрира трудностите при мониторинга дори за ясни показатели (обучение, участници в обучение, бенефициенти). Прекалената гъвкавост в подхода за събиране на информация е непродуктивна, когато става въпрос за агрегиране на данни в ЕС (многократно преброяване на бенефициенти, различни видове учебни единици, събиране в рамките на един индикатор на различни видове съвети и информация, няма възможност за оценка на процента на поглъщане във връзка с целевите популации и др.). Това подчертава необходимостта от ясна обща дефиниция за бенефициенти (напр.: фермер, съветник и др.);  регистрация на участници въз основа на един потребителски идентификатор;  ясно и идентично определение на единиците (обучение, съвет, обмен на знания); събиране на данни за съветнически дейности, фокусиращи се върху основните видове съвети, включително събиране на данни за броя на земеделските производители, консултирани чрез индивидуални съвети във фермата; отделно наблюдение на други видове консултации или дейности за обмен на знания, показващо нарастващото разнообразие и прилагане на всеки от тях, и идентифициране на резултатите и въздействието на съветите за промени в земеделието практики в оценъчни дейности.

Проучването в подкрепа на оценката допринася за цялостна оценка на въздействието на ОСП върху обмена на знания и консултантски дейности, и ще завърши с публикуването на доклад на Комисията (работен документ на служителите на Комисията) по-късно през 2021 г. Последното ще включва резултатите от обществеността консултация по същата тема, която продължи от 10 ноември 2020 г. до 2 февруари 2021 г.

Източник: https://ec.europa.eu; https://op.europa.eu/; https://pixabay.com/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

👈Повече за AKIS можете да научите от преведаната на български език брошура на ЕПИ-АГРИ „Системи за знания и иновации в селското стопанство- Стимулиране на креативността и ученето„, предоставяща примери, инструменти и съвети за фермери, съветници и изследователи, желаещи да подобрят начина си на съвместна работа и да направят фермите в ЕС по-печеливши, устойчиви и продуктивни.

Европейски опит и вдъхновяващи примери за възможностите за насърчаване на цифровизацията чрез AKIS (СЗИСС) можете да научите от преведания на български език доклад на ЕПИ-АГРИ „Възможности за земеделските производители в ерата на цифровите технологии: ролята на СЗИСС – Окончателен доклад“👉

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!