Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014 – 2020 публикува на 07.09.2021 г. Заповед № РД09-927/ 07.09.2021 г. за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 – 2020, чийто прием бе реализиран през 2019 г.

На 16.08.2021 г. приключи общественото обсъждане на публикувания в сайта на МЗХГ проект на Заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1. от ПРСР 2014-2020.

С публикуваната Заповед № РД09-927/ 07.09.2021 г. се премахва изискването бенефициентът да подписва искането за второ плащане и приложените към него документи с квалифициран електронен подпис („КЕП“).

Според УО промяната в Условията за изпълнение ще улесни подаването на искането за второ плащане на одобрени проектни предложения по подмерка 6.1 от ПРСР 2014 – 2020, като бенефициентът ще подава искане за плащане по образец чрез ИСУН 2020.

Документите са публикувани в сайта на МЗХГ. 👉Запознайте се със👉Заповед №РД09-927/07.09.2021 за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“  от ПРСР 2014 – 2020.

Припомняме, че в периода 12.03.2018 г.- 14.06.2018 г. бе реализиран вторият прием по подмярката чрез ИСУН- процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020.

Източник: МЗХГ; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

ПОКАНА за работна среща „Набиране на идеи и обратна връзка относно подобряване на прилагането и изпълнението на ПРСР 2014-2020“

ПОКАНА за работна среща с представители на науката, участващи в оперативните групи по подмярка 16.1 на ПРСР 2014-2020

График за месец септември на НССЗ на изнесените приемни по общини и населени места

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!