Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира за приключилата оценка за административно съответствие и допустимост (ОАСД) на 1 868 проектни предложения, подадени в рамките на приема по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ на ПРСР 2014-2020.

Приемът по процедурата бе реализиран в периода от 19.04.2021 г. до 30.09.2020 г.

422 218 104 лева е общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата, от които: 372 326 030.32 лева от ЕС (241 835 054. 32 лв. са средствата от ЕЗФРСР и 130 490 976 лв. са от NextGeneration EU) и 49 892 073.68 лева е националното финансиране.

По данни на ДФЗ, от оценените на етап ОАСД 1 868 проектни проектни предложения:

  • 1 676 проекта преминават на последен етап на разглеждане – техническа и финансова оценка (ТФО);
  • 141 проекта не преминават на етап ТФО;
  • 38 проекта са оттеглени по молба на самите кандидати;
  • 13 проекта са спрени за извършване на допълнителни проверки.

На интернет страницата на ДФЗ е публикуван👉Списък с допуснатите 1 676 кандидати, които преминават на ТФО.

На интернет страницата на ДФЗ е публикуван👉Списък с недопуснатите проекти по подмярка 4.1, които не преминават на ТФО.

ДФЗ съобщава, че ще изпрати чрез ИСУН уведомителни писма за недопускане до ТФО на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка с недопуснатите проекти. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА чрез ИСУН.

 

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата. За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН 2020. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН 2020. ВАЖНО е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020.

Източник: ДФЗ; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!